×

پاویپوینت پرستاری ccu: سکته قلبی (آنفارکتوس میوکارد)

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با اصول کلی احیاء قلبی ریوی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با سیستم پکس Pacs system

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ویژگی های خانواده سالم

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهداشت محیط

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پرستاری کودکان (کودک سالم)

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت احیاء قلبی ریوی (CPR)

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مفاهیم پرستاری- درد

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش به مددجو در ارائه خدمات بالینی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کلسترول و توصیه های تغذیه ای – روغن ها و چربی ها

۴,۰۰۰ تومان
0