×

مدیریت کیفیت و آموزش بازاریابی ورزشی – پاورپوینت 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نگرشی بر مفاهیم کالیبراسیون

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تولید

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت کسب و کار

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات (شماره ۲ )

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شرکت‌های دانش‌بنیان

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت زنجیره تامین

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی مدیریت زنجیره تامین

۳,۰۰۰ تومان
0