پاورپوینت مهارت های روانی در ورزش وزنه برداری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۵ تیر ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
2.2MB
تعداد صفحات
62 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1957 بازدید
۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهارت های روانی در ورزش وزنه برداری

پاورپوینت مهارت های روانی در ورزش وزنه برداری

انگیختگیArousal در وزنه برداری

سطح انگیختگی در ورزش

این سطح در بین افراد و تا حد زیادی در بین افراد و تا حد زیادی در بین ورزش ها نیز تفاوت دارد.

ورزش هایی که به حرکت های دشوار بدنی وابسته اند به انگیختگی بیشتری نیازمندند.

ورزش های که به تصمیم گیری و ظرافت عمل وابسته اند،انگیختگی کمتری طلب می کنند.

سطح انگیختگی مطلوب در ورزش وزنه برداری

سطح مطلوب  انگیختگی  برای هر ورزش به عوامل شناختی آن وابسته است. ورزش هایی که عوامل شناختی یا تصمیم گیری در آنها زیاد است،به انگیختگی کم نیازمندند و بالعکس.

فرضیه Uوارونه Inverted-U Hypothesis – در وزنه برداری

فرضیه ایی که بهتر شدن عملکرد را با کمک افزایش انگیختگی و بدتر شدن آن را با افزایش بیش از حد انگیختگی توضیح می دهد.

قانون یرکز – دادسون Yerkes -Dodson Law

بر اساس این قانون برای اجرای خوب یک تکلیف حد مطلوبی از تحریک وجود دارد.

تکلیف های ساده با تحریک زیاد بهتر اجرا می شود.

عوامل موثر بر افزایش یا کاهش انگیختگی

موقعیت محیطی در وزنه برداری

سطح رقابت در وزنه برداری

تماشاگران در وزنه برداری

ترس یا نگرانی

بی علاقه گی

ملال و نارحتی

روش کاهش انگیختگی

روش های آرام سازی

روش افزایش انگیختگی

روش های روان افزایی (فعال سازی)

انگیزش Motivation

انگیزش Motivation در وزنه برداری

حالتی درونی که همراه با انرژی یا نیروست و ورزشکار را برای انجام یک نیاز یا خواسته ،(مانند قهرمان شدن) به انجام رفتاری،(مانند تمرین شدید)وا می دارد.

جهت گیری انگیزشی Motivation Orientation

تمایل فرد به سوی پاداش های درونی یا بیرونی است که وی را به شیوه ای کاملاً موثر به شرکت در فعالیتی تحریک میکند.

انواع انگیزش در ورزش وزنه برداری

انگیزش درونی در ورزش وزنه برداری

برای لذت بردن

کسب رضایت درونی

احساس کفایت

انگیزش بیرونی

پاداش

شهرت

پول

نظریه ارزیابی شناختی Cognitive appraisal theory

میزان انگیزش درونی ورزشکار به دو متغیر ادراک از شایستگی شخصی و ادراک از کنترل شخصی بستگی دارد.

وزنه برداری

تفکیک انگیزش Motivation Differentiation

نظامی برای طبقه بندی انگیزش به جنبه های شناختی،اجتماعی و پیشرفت فردی است.

انگیزش پیشرفت Achievement Motivation

انگیزش شایستگی Competence Motivation

انگیزش مشوق Intrinsic Motivation

انگیزش پیشرفت Achievement Motivation

نوعی انگیزش درونی است که ورزشکار  در وزنه برداری را برای دستیابی به اوج شکوفایی وادار به فعالیت،و پذیرش خطر در موقعیت های دشوار می کند.

انگیزش شایستگی Competence Motivation

فرد برای ارضای نیاز شایسته بودن،تلاش می کند به مهارتها و جنبه های برگزیده ای از محیط خود تسلط یابد.

انگیزش مشوق Intrinsic Motivation

تمایل فرد نسبت به پیامدهای ممکن یا تجارب حاصل از یک موقعیت یا ورزش خاص و در نتیجه پافشاری در اجرای آن است.انگیزش مشوق به انتخاب روش های اجرای فعالیت نیز مربوط است.

تصویر پردازی ذهنی Mental Imagery

تصویر سازی ذهنی Mental Imagery

رمز گذاری نمادین اطلاعات به شکل تصویر در ذهن که شامل فکر کردن در باره عملکرد و احساسات است،و در آن موقعیتها و اطلاعات گردآوری شده توسط همه حسها(بینایی،شنوایی،بویایی،چشایی،لامسه وحس عمقی )،شرکت دارند.

تمرین ذهنیpractice  Mental در ورزش وزنه برداری

در صورتی که از تصویر پردازی به عنوان وسیله ایی برای تمرین استفاده شود ،به آن تمرین ذهنی گفته می شود.در تمرین ذهنی اجرای یک مهارت حرکتی بدون تمرین بدنی آشکار در ذهن تصور می شود.در سطوح پایین برای یادگیری بهتر و در سطوح بالاتر برای تسلط بیشتر در اجرای آن استفاده می شود.

تصویر سازی درونی Mental Imagery

نوعی تصویر سازی ذهنی است که بر تجارب حسی ورزشکاران مبتنی است به صورتی که ورزشکار محیط ورزشی مورد نظر و اجرای مهرت خود را تصویر سازی کند ،نه اینکه مانند تماشاگران خود خود را حین اجرای مهارت ببیند که به آن تصویر سازی جنبشی می گویند.

اطمینان

در وزنه برداری

عزت نفس  Self-Esteem

عزت نفس معمولاً به عنوان ارزشیابی شخصی از خود ارزشمندی خویش تعریف می شود.

اعتماد بنفس  Self-Confidence

اعتماد بنفس امید به انجام کار نیست بلکه انتظار واقع گرایانه انجام آن عمل است. آن، چیزی نسیت که ورزشکاران همیشه به دیگران می گویند که انجام خواهند داد، بلکه افکار درونی آنهاست در باره اینکه توانایی انجام دادن آن کار را دارند.

درجه ایی از اطمینان در لحظه ایی خاص در باره توانایی فرد در موفق شدن در موقعیت ورزشی است.به عبارت دیگر به عنوان اعتقادی که فرد با آن به طور موفقیت آمیزی قادر به ارایه رفتار دلخواه خود باشد.

احساس خود سودمندی  Self-Efficacy

داشتن قابلیت ارایه پاسخی خاص که نتیجه موفقی را باعث شود .به عبارتی دیگر به معنی قوت اطمینان شخص به دادن پاسخی موفقیت آمیز که برای گرفتن نتیجه معین لازم می باشد.

تمرکز Concentration

اطلاعات مناسب و مفید درتمرکز

اطلاعات مزاحم و بی تناسب :

همهمه جمعیت در وزنه برداری

عکاسانی که در کنار دروازه جمع شده اند.

سایر بازیکنان

حرف هایی که انها به شما می زنند

جمعیت پشت دروازه

دوربین تلویزیون در پشت تور دروازه

اندیشه هایی مانند« اگر گل نزنم چه می شود؟» و…

عوامل مزاحم موثر برتمرکز

تمرکز کردن روی گذشته به جای زمان حال

تمرکز کردن روی آینده به جای تمرکز روی لحظه حال

توجه بیش از اندازه به جزییات

توجه بیش از اندازه روی بدن در وزنه برداری

راههای افزایش تمرکز

شناخت بهتر خود و آگاهی از مشکلاتی که در زمینه تمرکز برای شما وجود دارد.اندیشه و احساسات خود را کنترل کنید.

بیاموزید که هر یک از احساست خود را شناسایی و آنها را تنظیم کنید.

چشم ها را کنترل کنید.از کلمات کلیدی استفاده کنید.بیاموزید ،اعمال و حرکات خود را در حال بازی ارزیابی نکنید.

سعی کنید در حضور عوامل مزاحم،تمرین کنید.

به سلسله اقدامات خاصی عادت کنید.

باوری را انتخاب کنید که به شما کمک کند و در عین حال تحت کنترل شما باشد.

اضطراب Anxiety در وزنه برداری

اضطراب

احساس ذهنی تهدیدکه گاهی با انگیختگی شدید فیزیولوژیکی همراه است و بیشتر ،زمانی به وجود می آید که آینده ای نا معلوم در پیش باشد.

چرخه تنش- اضطراب Anxiety-Stress Spiral در وزنه برداری

افزایش در اضطراب موجب ضعف عملکرد می شود.این ضعف بنوبه خود اضطراب فرد در عملکرد ورزشی افزایش می دهد.

علامتهای اضطراب در وزنه برداری

علامتهای ظاهری در وزنه برداری

رنگ پریدن

افزایش سختی ماهیچه ها

نفس نفس زدن

لرزش و خستگی

علامتهای مربوط به مکا لمه

افزایش تعداد پرسشها

تایید جویی مکرر

تغییر مکرر موضوع مکالمه

علامتهای فیزیولوژیک

چرا ورزشکار اضطراب دارد؟

موقعیت ورزشی برای ورزشکار  در وزنه برداری بسیار با اهمیت باشد.

ورزشکار توانایی خود را از توان لازم برای عملکرد ورزشی کمتر بداند(ترس از شکست).

انواع اضطراب

اضطراب حالتی

اضطراب موقت در باره فعالیت یا موقعیتی ویژه است که با تنش همراه است.

اضطراب حالتی رقابتی

اضطراب موقتی است که شرکت دریک رقابت خاص ورزشی در ورزشکار ایجاد می کند.

اضطراب حالتی جسمانی

به اضطراب در موقعتی ویژه (مانند خواندن اسمهای ورزشکاران انتخاب شده در تیم ملی ) گفته می شود که با پاسخهای جسمانی مانند افزایش ضربان قلب،کوتاهی تنفس،لرزش دست و… نمایان می شود و روش های جسمانی مانند ورزش بهترین راه کاهش ان است.

اضطراب حالتی شناختی

اضطرابی است که بر اثر احساسها و هیجانها نشان داده می شود،نه با پاسخ های فیزیولوژیکی و معمولاًدر اثر انتظارات منفی پیش می آیدو از طریق تصویر سازی ناخوش ایند و خود گفتاری منفی مشخص می شود.

اضطراب صفتی

به گرایش کلی فرد برای مضطرب بودن یا زیر فشار روانی قرار داشتن گفته می شود

اضطراب صفتی رقابتی

اضطرابی است که در هر گونه موقعیت رقابتی ورزشی و غیر ورزشی به وجود می اید که به نظر می رسد،مانند سایر خصیصه های شخصیت پایدار باشد.

فرضیه اضطراب – عملکرد

مدعی است که در موقعیت های رقابتی ،اضطراب حالتی شناختی ،مانند فکر کردن به تهدید های ممکن به گونه ای نیرومند تر از اضطراب حالتی جسمانی در عملکرد ورزشی فرد تاثیر می گذارد.

 

 

مهارت های روانی
مهارت های روانی

 

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: