عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
پی دی اف
حجم فایل
800 KB
تعداد صفحات
9صفحه
تعداد بازدید
1554 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی

چکیده

در این مقاله تلاش شده است ابتدا عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان ورزش همگانی کشور شناسایی شود و سپس عوامل همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مسئولان فدراسیون، – شناساییشده اولویتبندی شود. روش پژوهش توصیفی نفر) ۱۱۱( هیئتها، انجمنها، کارشناسان و صاحبنظران ورزش همگانی کشور تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با جامعه است سؤال با مقیاس پنجارزشی لیکرت بود که ۵۲ ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامۀ محققساختهای مشتمل بر .(N=n) روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی شده. برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون فریدمن متغیر در پنج گروه تحت عناوین بازاریابی، ۵۱ استفاده شد.

براساس تحلیل عاملی p≤۱/۱۲ در سطح معنیداری تبلیغات عمومی و تبلیغات شخصی قرار گرفتند. در مقیاس پنجارزشی لیکرت میزان اهمیت ، اطلاعرسانی،کمیته داوطلبان متغیرها از دیدگاه پاسخدهندگان بررسی شد. برایناساس”اطلاعرسانی درباب اهمیت ورزش همگانی و نقش داوطلبان توسط ۲/۶۷±۱/۳۲ با اهمیتترین آیتم و “ارسال پیام به صندوق پستی افراد” با میانگین ۴/۲۵±۱/۰۱ معلمین در مدارس” با میانگین کماهمیتترین متغیر انتخاب شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضروری است سازمانهای متولی ورزش همگانی کشور با شناسایی منابع بالقوه داوطلب و اطلاعرسانی و تبلیغات مناسب به جذب نیروهای داوطلب جهت تأمین نیروی انسانی ضروری خود مبادرت ورزند.

واژگان کلیدی

داوطلبان ورزشی، ورزشهای تفریحی، نظام داوطلبی.

مقدمه

با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروز، میتوان گفت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی هر سازمانی محسوب میشود. بنابراین شکست و موفقیت سازمانها بیش از همه در گرو مدیریت کارآمد و اثربخش منابع انسانی است. بهعبارتی مدیریت منابع انسانی به معنای درک اهمیت منابع انسانی سازمان است که به برتری سازمان، توجه به مشتری، کارآفرینی، کیفیت و نظایر آن شکل و معنا میبخشد. درحقیقت جذب، بهکارگیری، رشد و پرورش و افزایش سطح تواناییها و سازماندهی نیروی انسانی سازمان جهت رسیدن

یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت منابع

( به اهداف سازمان در دیدگاه و سطح فکری مدیریت منابع انسانی خلاصه شده است انسانی جذب و استخدام نیروی انسانی سازمان است .انتظار میرود مدیران منابعانسانی سازمانها انواع نیروی انسانی سازمان خود را بشناسند و در فرایند شناسایی و جذب نیروی انسانی نقشی فعال داشته باشند؛ چراکه هیچگاه آموزش خوب نمیتواند جایگزین گزینش خوب شود. یکی از مهمترین نیرویهای انسانی در سازمانهای ورزشی که میتوانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف این سازمانها داشته باشند داوطلبان هستند، تا حدی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در سطح جهان تحقق رویدادهای بزرگ اجتماعی بدون مشارکت داوطلبانه داوطلب به فردی گفته میشود که )

 

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان در ورزش همگانی

یک سازمان استرالیایی تعریف را برای داوطلب ارائه کرده است: ۵( افراد جامعه میسر نمیشود .)۵( » قسمتی از وقت، مهارت یا خدمات خود را به سازمان یا گروهی خاص اختصاص میدهد و بدون چشمداشتی به آنها کمک کند داوطلبان در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند استرالیا، انگلستان و کانادا نقش مهمی در ساختار اجرایی بخشهای مختلف ورزشی ).

حضور آنان در انجام فعالیتهای مهم اجتماعی پیامدهای بزرگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را برای دولتها به ۵( دارند .)مثلاً در استرالیا و کانادا بیش از یکمیلیون نفر داوطلب در سازمانهای ۱،۲( همراه دارد و برای صنعت ورزش بسیار حیاتی است درصد جمعیت کانادا و ۲ درصد جمعیت استرالیا، ۱۱ میلیون میرسد، که معادل ۴/۲ ورزشی فعالیت میکنند،

در انگلستان نیز این رقم به درصد) و یکپنجم ۵۷/۲ درصد) و انگلستان ( ۵۷ ). حدود یکچهارم داوطلبان استرالیا ( ۴ درصد جمعیت انگلستان است ( ۱۱تقریباً اشاره میکند ساعاتی که داوطلبان در بخش ورزش ۱). کاسکلی۲ درصد) فقط در بخش ورزش فعالیت میکنند ( ۱۰داوطلبان کانادا ( کارمند حقوقبگیر تماموقت در استرالیا، کانادا و انگلیس است ۳۰۱۱۱ ، ۵۷۵۱۱۱ ، ۴۲۱۱۱۱معادل فعالیت سالانه ،

همکاری میکنند .)۲( .)بر این اساس واضح است که صنعت ورزش به داوطلبان وابسته است و داوطلبان ورزشی در ورزش سهم اساسی دارند ۲( با وسعت منابع داوطلب در صنعت ورزش، ضروری است که سازمانهای ورزشی داوطلبان را مدیریت کنند و به طور مؤثری از .)طی دو دهه گذشته، مدیریت داوطلبان به شغلی خاص مبدل شده است؛ چراکه سازمانهای ورزشی ۷( همکاری آنها بهره گیرند ضرورت حضور اثربخش داوطلبان را درک کردهاند. در فرایند مدیریت داوطلبان ورزشی، شناسایی و جذب داوطلب اولین گام عملی محسوب میشود. برخلاف کارمندان حقوقبگیر که خود روند جذب را آغاز میکنند،

داوطلبان باید از طریق دیگران جذب شوند. عوامل مختلفی میتواند در جذب داوطلبان تأثیرگذار باشد. در همین زمینه تحقیقاتی نیز درباب شناسایی عوامل مؤثر در جذب داوطلبان صورت ابزارهای تشویقی، »شناسایی عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان جمعیت هلال احمر«) در پژوهشی با عنوان ۱۲۰۰( گرفته است. رهنورد ابزارهای فنی، ارتباطات و تبلیغات، ابزارهای رسانهای و توجه به روابط انسانی را مهمترین عوامل مؤثر در جذب نیروی داوطلب برشمرد ) نشان داد، ارتباط شخصی با داوطلبان یکی از ۵۱۱۲( »مدیریت داوطلبان در استرالیا« ). همچنین نتایج طرح پژوهشی با عنوان ۲( روشهای غالبی است که داوطلبان بدان وسیله برای اولینبار در کار داوطلبانه مشارکت داشتهاند.

علاوهبر تبلیغات شخصی، تبلیغات عمومی در روزنامههای محلی، رسانههای جمعی مانند تلویزیون و اینترنت، گسترشدادن فرصتهای داوطلبی به مدارس و دانشگاهها ) نشان دادند شناسایی ۵۱۱۰( ) و ترنر۵۱۱۰). ماچین، الیس و آنجلا (۷و جذب حامی مالی نیز جهت جذب داوطلب پیشنهاد شده است ( نیروهای بالقوه داوطلب خصوصاً در مدارس و دانشگاهها و همچنین اطلاعرسانی به آنان و داشتن برنامه تبلیغاتی متناسب با جمعیت هدف در جذب داوطلبان مؤثر است ) و ۵۱۱۷( ).

نتایج تحقیقات کاستا ۳( از خانواده و تقدیر و تشکر را بیشترین و کمترین عامل انگیزشی در جذب داوطلبان برشمرد ) حاکی از آن است که انواع روشهای تبلیغاتی، اطلاعرسانی نوع و نحوه ارائه خدمات داوطلبانه از ۵۱۱۷( کاسکلی، هوی و اولد ۱ و۱۱( مهمترین عوامل مؤثر بر جذب داوطلب است ۱ .)

به نظر میرسد، از میان انواع سازمانهای ورزشی، سازمانهای ورزشهای تفریحی نیاز بیشتری به حضور داوطلبان ورزشی داشته باشند، زیرا سازمانهای ورزشهای تفریحی طیف بیشتری از مخاطبان را تحت پوشش خود دارند که ارائه خدمات ورزشی به آنان برای حفظ )و نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی ۱۵( سلامت اجتماعی و فردی و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه اجتنابناپذیر و ضروری است متعهد و منابع مالی زیادی است. ازطرفی، غالباً ورزشهای تفریحی درآمدزا نیستند و دولتها هم نمیتوانند تمام بودجه لازم اینگونه سازمانها را تأمین کنند. مهمتر از همه، نتایج تحقیقات نشان داده است، استفاده از نیروهای داوطلب باعث افزایش اثربخشی سازمانهای ۱ ورزشهای تفریحی در جامعه میشود

بنابراین انتظار میرود مسئولان و مدیران سازمانهای ورزشهای تفریحی و همگانی به ۲ مهمترین عوامل مؤثر بر جذب « دنبال افزایش حضور داوطلبان ورزشی باشند. در این جهت پژوهش حاضر با طرح این سؤال که به دنبال ارائه پیشنهادهایی به مدیران سازمانهای ورزشهای تفریحی و ،» داوطلبان حوزه ورزشهای تفریحی و همگانی کشورکداماند؟ همگانی است . روششناسی نفر)، مسئولان ۶( روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران فدراسیون ورزش همگانی نفر)، کارشناسان ورزش همگانی ادارات کل ۱۲( مسئولان انجمنهای ورزش همگانی ، نفر)۲۱ هیئتهای ورزش همگانی استانها ( نفر) تشکیل دادند. تعداد نمونه برابر با ۲۱( نفر) و صاحبنظران حوزه ورزش همگانی ۲۱( ورزش و جوانان مراکز استانهای کشور .(N=n) نفر) است ۱۱۱( جامعه به دلیل نبود پرسشنامه متناسب با موضوع پژوهش از پرسشنامه محققساخته استفاده شد. برای این منظور محققان ضمن بررسی کتابهای دانشگاهی و نیز مقالات متعدد علمی و مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی و صاحبنظران حوزه ورزش همگانی فهرستی از مهمترین متغیرهای مرتبط با موضوع و مسائل جذب داوطلبان در ورزش همگانی را تهیه کردند که بهلحاظ مستندات علمی معتبر و نفر از متخصصان صاحبنظر درباره ۱۲ بیشترین تکرار و تأکید را در مقالات داشته است. پس از استخراج این متغیرها، ،از نظر تعداد سؤالی با مقیاس پنجارزشی لیکرت (از ۵۲ روایی صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند پس از انجام اصلاحات، پرسشنامه نهایی نفری تکمیل شد و پس از تجزیه و تحلیل آنها، پایایی ۲۱ ) طی یک مطالعه راهنما، به دست نمونه ۲ = تا کاملاً موافقم ۱کاملاًمخالفم= ) برآورد شد و درنهایت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردی و α=۱/۳۲( پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ بخش اصلی سؤالات بین نمونههای تحقیق توزیع شد. برای ارزیابی ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین رتبهبندی میزان اهمیت متغیرها (گویهها) از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد. برای شناسایی و تأیید روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین پایایی هریک از عوامل شناساییشده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحت۰/۲ و نرمافزار لیزرل نسخه ۱۶ نسخه SPSS استفاده شد. کلیه دادهها با نرمافزار p≤۱/۱۲ آزمون فریدمن در سطح معنیداری تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.