×

پاورپوینت آماده مالکیت معنوی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده طوفان فکری معکوس

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نماز جماعت

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده نمودار تاثیر/ احتمال ریسک

۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده رایانش امن

۶,۰۰۰ تومان

جف بزوس پاورپوینت آماده

۶,۰۰۰ تومان

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پاورپوینت آماده

۱۰,۰۰۰ تومان

استخدام پاورپوینت آماده

۸,۰۰۰ تومان

شبکه ادهاک پاورپوینت آماده

۷,۰۰۰ تومان

امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان
0