×

مقاله ISI حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

۵,۰۰۰ تومان

مقاله ISI – چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان
0