مقاله ISI – چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

۱۰,۰۰۰ تومان