×

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۹,۱۰۰ تومان

پاورپوینت انگیزش

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته (رهبری)

۹,۱۰۰ تومان

پاورپوینت ارتباطات مدیریت رفتار سازمانی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته

۵,۰۰۰ تومان
0