×

پاورپوینت اهمیت آفات جانوری در صنعت

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آبیاری بارانی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آفات مرکبات

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده زراعت عمومی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده آموزش پرورش قارچ های خوراکی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مدیریت آفات مهم برنج ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده شناسایی گیاهان مرتعی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فیزیولوژی پس از برداشت میوه

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سیستم های خاکورزی

۵,۰۰۰ تومان
0