×

پاورپوینت آماده انگیزش

۳,۰۰۰ تومان

ارزشیابی کیفیت عملکرد – شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آنها

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهداشت صنعتی و علم بهداشت چیست؟

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اخلاق اداری – انواع، معانی و مفاهیم اخلاق

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیاده سازی نظام جامع بهره وری (چرخه بهره وری)

۵,۰۰۰ تومان

آموزش و تعاون – پاورپوینت دفتر ترویج و آموزش تعاونی ها

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت هفت عامل چشمگیر تغییر در سازمان

۳,۰۰۰ تومان

شکل دهی سازمان – شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی

۴,۰۰۰ تومان
0