×

پاورپوینت جنگ نرم

۱۰,۰۰۰ تومان

حادثه ساختمان پلاسکو از چند منظر فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رگرسیون

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حقیقت علم

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اخلاق اداری

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی فعالیت فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کشور های در حال توسعه

۵,۰۰۰ تومان

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت انتظارات شغلی و فرسودگی شغلی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رهبری

۳,۰۰۰ تومان
0