×

پاورپوینت برنامه گذر به IPv6 در کشور – وضیعت و سیاست کشورهای مختلف

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکشی – تعاریف، علل و نرخ آن در کشورهای مختلف

۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تحقیق جامعه شناسی فرهنگ – گرایش زنان به اعمال جادویی در دزفول

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت عصب پژوهی اجتماعی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شکاف دیجیتالی و جنسیت

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پژوهش در ایران

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مراحل اجرای پژوهش

۵,۰۰۰ تومان
0