×

طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بندی ماهی

۳۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت یکـصد تن در سال

۲۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی مجتمع گردشگری

۵۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی بوم گردی

۴۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ خشکبار

۱۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

۱۰,۰۰۰ تومان
0