×

پاورپوینت آماده فاسیولاهپاتیکا

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سوء مصرف مواد

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده دیابت

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با استاندارد ISO27001 در ISMS

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده مطالعات بیمارستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت پیش گیری از بیماری های شایع در مدرسه

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

۱۲,۰۰۰ تومان
0