ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ورزشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
PDF
حجم فایل
3MB
تعداد صفحات
79صفحه
تعداد بازدید
1261 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ورزشی

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ورزشی

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ورزش

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی

ﺟﺬب

انتخاب و ﮔﺰﻳﻨﺶ

آشنایی و آﻣﻮزش

ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری

ارزﻳﺎﺑﻲ

مقدمه

آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن روی ﻧﻤﻲ دﻫـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻲ زﻴﻢ ﻳﺮﻳﺖ ﺑ ﻲ ﻲ ﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ روﻳـﺪاد و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻮن ﻴﺮ ﻴﺮ ﻴ ﺑﺮروﻳ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ای ﻛﻪ روﻳﺪاد از ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ( ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑ. ، ﻴ ﻮﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﻳﺪادﻫﺎی ورزﺷـﻲ ﻴﺰ ﺑﻞ ﻲﺑ وﻲ ﺐ ﺑ و وﻳ ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ز ۹ ﻮر ۱ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻴﺶ ا (۱۰) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻴﻌﻴﺖ ﻛﺸـ %۲۶ %و ر ﺮﻴ ﺑﻴﺶ ز از ﺟﻤﻌﻴـﺖ داوﻃﻠﺒـﻴﻦ ﻴﻴﻮ ﺮ زﺟﻴﻴ ﻮر) (و وﺒﻴﻦ ﺟﻴ ز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ۹ ﻛﺸﻮر ۵/۴ در %۵/۲۶( %و ۱۱) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻴﻌﻴﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ داوﻃﻠﺒـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر ۹ ﻛﺸﻮر ۱ در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻴﺶ از ( %۵) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻴﻌﻴﺖ %۱۸و از ﺟﻤﻌﻴﺖ داوﻃﻠﺒـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﺸ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ورزﺷﻲ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.