ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
نوع فایل
طرح توجیهی
حجم فایل
616 کیلوبایت
تعداد صفحات
69 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
716 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

 

ﺧﻼﺻﻪ طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

 

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل:ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح (ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ):۶۰۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد:ﺧﻮراک در (ﻣﺰارع  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی )ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه:آرد ﮔﻨﺪم ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ، ﺻﻤﻎ ﻫﻤﺒﻨﺪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ

اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ

ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل (ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ):ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ

اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ (ﻧﻔﺮ):۲۴

زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ):۲۵۰۰

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺻﻠﻲ:ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۲۶

ﻣﻴــﺰان ﻣــﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮﺗﻴﻠﻴﺘﻲ:

ب (ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ):۲۵۰۰

ﺑﺮق (ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ):۵۷۶۰۰۰

ﮔﺎزوﺋﻴﻞ (ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ):۶۰۰

ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح:اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی

اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار

ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ

ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲﻫـﺎی ﻻزم روی ﺑـﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و در اداﻣـﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در

ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز را ﻛـﺴﺐ و در

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. اﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت

ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد .


ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ

ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎی ﺟﻨـﻮب ﻛـﺸﻮر و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ درﻳـﺎﺋﻲ

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻳﺴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮی در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد ﻗـﺮار دارد .

ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻏـﺬاﻫﺎی ﻣﻘـﻮی و ﭘﺮﻃﺮﻓـﺪار درﻳـﺎﺋﻲ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ آن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎی ﻣﺨـﺼﻮص ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .

 

برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با طرح توجیهی اینجا کلیک کنید.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: