ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
نوع فایل
طرح توجیهی
حجم فایل
1512کیلوبایت
تعداد صفحات
89صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1353 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

خلاصه ﻃﺮح

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل:ﻃﺮح  ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح (ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ):۳۰۰

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه:۲۳

اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ (ﻧﻔﺮ):۱۸

زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ):۲۵۰۰

مقدمه ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﻧﮕﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﻇﺎﻫﺮ اﺟﺴﺎم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و آن را زﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد .

رﻧﮓ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﻲآﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اراﺋـﻪ ﻣـﻲﮔـﺮدد . اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر اﻳـﺪه آل اﺳـﺖ و در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻴﻤﺮی آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد، از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﺮ ، Nacl و ﻧﻤﻜﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ ، ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎزه ﻫـﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ در دو ﺟﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺟﺰء اول ﻳﺎ A ﻛﻪ ﺣﺎوی رزﻳﻦ اﭘﻮﻛـﺴﻲ اﺳـﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ : ۱۰ ، ۳۰ ، ۶۰ و ۲۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم . ﺟﺰء دوم ﻳﺎ B ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎردﻧﺮ رزﻳﻦ اﺳﺖ ، در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋـﻪ اﺳـﺖ : ۱/۳،  ۴ ، ۸ و ۲۶ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم .

ﻋﻤﺮ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اوﻟﻴﻪ و در دﻣﺎی ۳۰۰c ــ ۵۰c ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ درﻳﺎﺋﻲ

رنگ‌های دریایی پوشش‌هایی هستند که جهت اعمال بر روی سازه‌های دریایی و ساحلی،کشتی‌ها و قایق‌های تجاری و تفریحی از جنس فلز،چوب،فایبرگلاس و… استفاده می‌شوند. رنگ‌های دریایی به دلیل تماس با آب دریا که دارای انواع نمک‌های محلول،موجودات زنده(خزه ها،بارناکل‌ها و…‌) هستند و هم‌چنین قرارگرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب و سایر مواد شیمیایی موجود در کشتی‌ها می‌بایست دارای خاصیت پوششی و محافظتی خوب باشند.اصولا رنگ‌های دریایی با اهداف زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  1. حفاظت بدنه کشتی‌ها از خوردگی و تخریب آن‌ها در محیط دریا
  2. افزایش مقاومت سایشی عرشه کشتی‌ها
  3. داشتن زیبایی‌های ظاهری و بصری کشتی‌ها و سازه‌ها
  4. جلوگیری از خزه‌گرفتن کشتی‌ها که باعث خوردگی و هم‌چنین کاهش سرعت و به تبع آن افزایش مصرف سوخت کشتی‌ها می‌گردد.

از این رو رنگ های دریایی با توجه به موارد فوق مجموعه پوشش خاص خود را خواهند داشت.

برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با طرح توجیهی اینجا کلیک کنید.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.