ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ


در حال بارگذاری
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
پاورپوینت آماده
217KB
16 صفحه
1099 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ، داوﻃﻠﺐ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮی اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻖ . ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ   داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ . روش ﻫﺎ: ﺟﻤﻌﻴﺖ ۲۹ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻻی ﺳﺎل ﺳﻦ در ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ۱۸۰۰ ﻛﻪ ﺣﺪودا ﻧﻔﺮ ﻣﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ، از روش ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ۳۱۷ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨ ﺷﺪ ﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ۲۴/۵۹۰ در ﺑﺨﺶ ﺟﺬب از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ۱۶/۶۶۷ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول، درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، /۲۸۵ ۱۶ ﻛﻨﺪ ۱۰/۱۳۱ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم و درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ و در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ۱۹/۹۵۷ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، در ۱۴/۸۸۸ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول، ۱۳/۵۴۶ ﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، ۱۲/۳۰۵ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم، درﺻﺪ ﻛﻨﺪ ۱۱/۰۹۵ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم و درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: :ﻋﺎﻣﻞ ۴ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، و ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۵ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺤﺖ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮی، و اﻧﮕﻴﺰش

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی

داوﻃﻠﺒﺎن، ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال اﺣﻤﺮ، ﺟﺬب، نگهداری، ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.