ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
217KB
تعداد صفحات
16 صفحه
تعداد بازدید
1584 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ، داوﻃﻠﺐ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮی اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻖ . ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ   داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ . روش ﻫﺎ: ﺟﻤﻌﻴﺖ ۲۹ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻻی ﺳﺎل ﺳﻦ در ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ۱۸۰۰ ﻛﻪ ﺣﺪودا ﻧﻔﺮ ﻣﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ، از روش ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ۳۱۷ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨ ﺷﺪ ﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ۲۴/۵۹۰ در ﺑﺨﺶ ﺟﺬب از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ۱۶/۶۶۷ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول، درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، /۲۸۵ ۱۶ ﻛﻨﺪ ۱۰/۱۳۱ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم و درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ و در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ۱۹/۹۵۷ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه، در ۱۴/۸۸۸ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اول، ۱۳/۵۴۶ ﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ دوم، ۱۲/۳۰۵ درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم، درﺻﺪ ﻛﻨﺪ ۱۱/۰۹۵ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم و درﺻﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: :ﻋﺎﻣﻞ ۴ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، و ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۵ ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺤﺖ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮی، و اﻧﮕﻴﺰش

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی

داوﻃﻠﺒﺎن، ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال اﺣﻤﺮ، ﺟﺬب، نگهداری، ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.