پاورپوینت چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۹ آبان ۱۳۹۷
نوع فایل
پاورپوینت
حجم فایل
2MB
تعداد صفحات
151 صفحه
تعداد بازدید
2045 بازدید
۸,۰۰۰ تومان

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری – خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش یک: مفهوم شهر و شهرسازی

 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.

احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند.

نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل:

 کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی)

یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی

 ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش دوم: تحولات شهرنشینی

شهرها چگونه به وجود می آیند

مهمترین عامل ایجاد شهررها،بایستی توسعه شبکه راه راعادی ترین ومطمئنا قدیمی ترین عامل دانست.

عامل توسعه مبادلات کالاوپیشرفتهای تجاری،که منجربه یک محل قابل استفاده ودایمی دریکی موقعیت مطلوب میگردد.

درایجاد وتوسعه شهرها،نقش عامل طبیعی مانند وجود آب، مساعدت زمین ,… تاثیر گذار بوده است.

ازدیدگاه دیگروجودمامن ها،سرپناه هاومقابله مردم درومقابل حملات خارجی رابایستی ازجمله عواملی دانست که به شهرها نقش دفاعی داده ومردم رابرای مقابله درکنار یکدیگرقرار داده است.

مورخین واقتصاددانان معتقدندکه شهرها،ناشی از توسعه وبسط شبکه راه ها هستند؛درحالی که عده ای دیگر معتقدندکه شهر محصول کوشش وفعالیت درزمینه امور تجاری است.

انبارکردن مازادمحصولات غذایی،باعث تراکم بیشترجمعیت روستاها گردیدکه خودموجب تسهیل جمع آوری غذاهای مازاد جهت تامین یک جمعیت شهری گشت.

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش سوم: تحولات شهرسازی

توسعه شهرها،تامین نیازمندیهای آنان، چاره جویی برای توسعه های آینده شهر،اتخاذتصمیماتی که بتواندمشکلات شهری رابه حداقل برساند وبلاخره آنکه چگونه رابطه منطقی بین انسان بامحیط طبیعی اش حفظ شود،به تحولاتی درامر شهرسازی منجرشده است.

این درحالی است که صاحب  نظران ومتخصصین امور،راه حل هاونظریات مختلفی رادرجهت توسعه ابعادمختلف شهرارائه داده اند.

مسائل مربوط به شهروشهرسازی جای خودرادرسایرعلوم نظیرجغرافیا جامعه شناسی ومعماری گشودوجغرافیای شهری،جامعه شناسی شهری وطرح ریزی های شهری پدیدارشدند.

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش چهارم: برنامه ریزی و انواع آن

 

تکاپوی بشر برای شناسایی محیط اطراف وتسهیل درامرندگی ورفع مشلات و…نوعی برنامه ریزی است.

برنامه ریزی بشر،کوشش اودرگزیش بهترین ها وفایق آمدن برموانع داشته ودرجهت رفاه وآسایش هرچه بیشترخود است.

نیازبه برنامه ریزی ازجمله ضرورت هایی است که میتوان بوسیله آن دردستیابی به هدف ها به موقعیت های مطلوبی دست یافت.

برنامه ریزی عبارت از کوششی درجهت انتخاب بهترین برنامه ها درجهت رسیدن به هدفهای مشخص است که ممکنست این کوشش ها وبرنامه ها،تامرحله نهایی پیش نرود،بلکه گامهایی درجهت رسیدن به آن باشد.

 

بخش پنجم: روش مطالعه وضع موجود

برای مطالعه وضع موجودشهر،تمام اجزا،عومال وعناصر شهری،خاصه ازدیدگاه که چه تاثیری دررشدوتوسعه موجودوآینده شهرداشته باشد.

مطالعه شهر میتواندبه چندعنوان مشخص تقسیم بندی شود

بررسی شهردرسطح منطقه ای وشناخت حوزه نفوذی آن

بررسی های طبیعی وجغرافیایی

بررسی های تاریخی

بررسی های جمعیت وعومال اجتماعی

بررسی های اقتصادی

بررسی های فیزیکی

بررسی تجهیزات وتاسیسات شهری

بررسی ترافیک وشبکه های شهری

بخش ششم: ارایه طرح ها ور اه حل ها

پس ازوطالعه وضع موجودشهروتجزیه وتحلیل آن وانجام پیش بینی های لازم،اتخاذتدابیرکوتاه مدت وبلندمدت برای رفع نواقص موجود و طرح آینده شهر مانند تعیین اولویت هادربهسازی ونوسازی بافت شهری، تدوین برنامه هایی جهت بهبودوضع شهرو…ضرورت دارد.

درنظرنگرفتن بسیاری ازمسایل فوق،ممکن است به شکست طرح های جامع شهری یاطرح های بهسازی ونوسازی بافت های شهری بینجامد.

درطرح های توسعه شهری،نباید بدون شناخت محلات وکیفیت ساخت آنها،به توسعه شبکه راه هاوازهم پاشیده شدن محلات اقدام نمود.

سرویس رسانی لازم وایجادتاسیسات موردنیازمحلات،درصورتی که به قوام زندگی آنهالطمه ای واردنکند،ازوظایف طراحان وبرنامه ریزان شهر است.

بخش هفتم: الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری

 

تعیین استانداردهاوسرانه های شهری برای هرشهر،مستلزم موقعیت محلی آنشهرمیباشند.ودرمعین نمودن آن عواملی چون(آب وهوا، قیمت زمین،عوامل اجتماعی واقتصادی،….دخالت دارند.

روش تعیین سرانه ها،درانطباق باامکانات توسعه شهروشرایط اجتماعی وواقتصادی آن قراردارد.وهریک ازسرانه های پیشنهادی دررابطه باکاربرداراضی ونیازهای جمعیت تعیین میشود.

ازمواردی که باید درکاربرداراضی آینده شهردرنظرگرفته شود،آن است که برای ساختمان های مختلف شهری ضابطه هایی درنظر گرفته شود که به مقررات ساختمانی مشهوداست.

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش هشتم: ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی

یکی ازمشکلات شهرامروزی،حاشیه نشینی وحاشیه سازی است وبدین صورت است که  که دراطراف شهرها،هزاران هکتارزمین ساخته میشود وبخشهایی ازشهرهارا بوجود می آورد.

یکی از علل ان نیروی جاذبه شهرها وهجوم مهاجران ونیازهای مسکونی آنها شده است.

یکی از اقدامات صورت گرفته،آنست که درطرح های جامع،هرشهرداری محدوده ای دراطراف شهرتعیین میشود که حدود خدماتی وتوسعه تاسیساتی شهری رابرای زمانی مشخص معلوم دارد ولی بازهم تفکیک اراضی خارج محدوده شهر صورت میگیرد.

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش نهم: تاثیرعومل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی

عوامل فرهنگی واجتماعی وطرح های شهرسازی

نقش جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درتحلیل مسائل شهری اهیت ویژه ای دارد.

مهمترین عوامل تاثیرگذارمسائل اجتماعی وجانعه شناسی بربرنامه ریزی های شهری عبارتنداز:

مطالعه مسائل اکولوژیک دررابطه باانسان وطبیعت اطراف شهر

مطالعه درخصوصیات فرهنگی واجتماعی مردم شهر

مطالعه درنوع خواست ها،سلیقه های مردم درارتباط با فرهنگ،مذهب،…

مطالعه درمسائل جمعیتی واشتغال جمعیت

مطالعه درمسائل مربوط به مسکن

مطالعه درمسائل بهداشت وآموزش وتفریحات

مطالعه درمسائل ارتباط جمعی وارتباطات ومخابرات

مطالعه درباره مسائل تربیتی دررابطه با اختلافات،دزدیها،…..

تاثیرعوامل اجتماعی وفرهنگی درفرم گیری فیزیکی،ساختمان ها،….

تاثرعوامل اجتماعی وفرهنگی دربوجودامدن محلات شهری

ارتباط وبسط روابط بین محلات مختلف شهری بایکدیگر

کندوکاودرمشخص کردن حدودتقریبی فیزیکی محلات

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

 

بخش دهم: نواحی مسکونی

وقتی صحبت از مسکن میشود،منظورسطحی وسیع تراززخانه است،که شامل یک سیستم دسته جمعی میگردد.بنابراین مسکن یعنی مجموعه ای ازخانه ها،خیابان هاسرویس های وابسته به آن است.

قسمت اعظم هرمجموعه زیستی را،ساختمان های مسکونی تشکیل می دهند.بنابراین مطالعه مربوط به مسکن،…درهربرنامه ریزی از اهمیت زیادی برخورداراست.

اولین قدم درمطالعه برنامه ریزی مسکن،مطالعه درنحوه زندگی جمعیتی است که درواحدهای مسکونی سکونت میگزینند.

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: