کارآفرینی ترویج، توسعه و ضرورت آموزش آن


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ مرداد ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
600KB
تعداد صفحات
35 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
843 بازدید
۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کارآفرینی و ضرورت آموزش آن

کارآفرینی و ضرورت آموزش آن

تعاریف کارآفرینی

پیتر دراکر

رابرت هیستریچ

جفری تیمونز

مک­کله­مند

انواع کارآفرینی

کارآفرینی مستقل: کارآفرین از ایده تا ارائه محصول به جامعه را به طور مستقل ایجاد می نماید

کارآفرینی سازمانی: کارآفرین، تحت حمایت یک سازمان

فعالیت کارآفرینانه خود را به ثمر می­رساند.

کارآفرینی شرکتی: فرآیندی است گروهی که یک شرکت طی می­کند تا همه افراد آن به کارآفرینی تشویق شده و تمام فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در شرکت انجام پذیرد.

محیط کارآفرین

فراهم آوردن محیطی خلاق و منعطف برای فعالیتهای کارآفرینانه به همان میزان ضروری است که توسعه پایدار برای ریشه کن کردن فقر در جامعه

فرهنگ آموزش کارآفرینی

فرهنگ  به مفهوم مجموعه ارزشها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را تشکیل    می دهند. کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه،      از مجموعه ارزشها، نگرشها، هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارند که می توان به آن فرهنگ کارآفرینی اطلاق نمود. باید توجه داشت که “هیچ فرهنگی به صورت تمام و کمال موافق یا مخالف کارآفرینی نیست”.

شناسایی عوامل موفقیت

۱- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟

    الف   : خود شناسی و خودباوری

     ب    : نواندیشی و نوگرایی ذهنی

     ج     : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر

     د      : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود

     ه      : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی

     و     : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی

     ف    : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن  و چگونگی محاسبه آن

     ق     : احساس تغیر در چرخه زندگی خود

     س    : نیاز به کسب موفقیت

     ش    : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار  (Business plan knowledge)

      م     : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن

عوامل محیطی کارآفرینی 

نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن

* شرایط اجتماعی         نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)

نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده

شرایط اقتصادی

بازار سرمایه – منابع ما لی

برنامه ها ، سیا ست ها  و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار

میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های کارآفرینان

نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور

سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص

وجود وضعیت بازارهای مصرفی

تنوع مشتریان

سطح رقابت موجود ، قدرت  و نفوذ

دستا وردهای تکنولوژیکی

وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن

ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن

میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی

انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی

دسته اول : مهارت های فنی – تخصصی  ( Technical  Skills )

نوشتن طرح کسب و کار

قدرت برقراری ارتباطات مفهومی

شناخت و قدرت درک محیط و تغییرات محیطی

برخورداری از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار

برخورداری از دانش فنی مربوط به کسب  و کار منتخب

قد رت شنود و دریافت اطلاعات

دارای مهارت و قابلیت لازم برای ساماندهی کارها (فعالیت ها )

دارای مهارت لازم برای ایجاد شبکه همکاری  و تعامل (معامله) با ذینفعان

برخوداری از تا کتیک های غیر رسمی مدیریتی

برخوداری از مهارت های لازم برای  رهبریت تیم کاری

انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی

دسته دوم  : مهارت های مدیریت کسب و کار  ( Goal  Setting )

مهارت لازم جهت برنامه ریزی و هدف سازی

مهارت لازم جهت تصمصم گیری و تصمیم سازی

ارتباطات مردمی  و انسانی

مهارت لازم در بازاریابی ( شامل بازارشناسی، بازارسازی و بازارگردانی )

مهارت لازم برای مدیریت کردن امور مالی ، حسابداری و موارد مرتبط

مهارت لازم برای هدایت ، کنترل برنامه ها

مهارت و فنون لازم  در مذاکرات

مهارت لازم درکسب و جذب سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری

مهارت لازم برای برنامه ریزی رشد

دسته سوم   : مهارت های کارآفرینی   ( Entrepreneurship )

مهارت کنترل بر خود و حفظ نظم لازم

مهارت برخوداری از ریسک و مدیریت ریسک

مهارت نوآور بودن و نوآور اندیشیدن

مهارت انعطاف پذیری تغییرپذیری

مهارت آینده خوانی  و هدایت کار بسمت و سوق آینده

مهارت برخوردای از قابلیت تغییر و کنترل ( هدایت ) تغییر

مهارت تسلط گراییجزوه کارآفرینیاستراتژی کارآفرینی

مجموعه از شناختهای فردی که درقالب برنامه و هدایت به منظور تبدیل فرصتها به ارزشها که بدنبال آن منافع فردی ، جمعی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

الزامات کارآفرینی

الزامات فردی: برخورداربودن از روحیه همکاری و تیمی کارکردن

Cooperative a Team player

میل به سخت کوشی

Strong Desire to work hard

میل شدید به یادگیری موارد “نو” (نوگرابودن)و پدیدههای جدید

High Desire to learn new and new things

قابلیت درک و شنیدن نظرات دیگران (حتی نقادانه)

Able to listen to others (comments)

قابلیت پذیربودن

Able to be competitive

 نیاز به رشد و کسب بالاترین درجه رضایت

Need to grow and reach to business Excellence tip

الزامات محیطی کارآفرینی

عمودی شدن فرهنگ کارآفرینی در جامعه

Generalization of Entrepreneurial culture in society

 ارزشمند بودن فعالیتهای کارآفرینانه

شکل گیری استراتژی و سناریو اقتصادی مبتنی بر فعالیتهای کارآفرینانه

فراهم بودن امکانات شکل گیری و رشد فعالیتهای کارآفرینانه

برخودار بودن جامعه اقتصادی از استراتژی شکل دهی و حمایت از فعالیتهای کسب و کار در مرحله شکل گیری اولیه “Start-up”

نُه گام شناسایی یا ایجاد فرصت

شکل دهی و تغییر “فرصت” به “ ایده” که در آن جایگاه مخاطبین اصل کسب و کار یعنی مشتری

بازشناسی و بازنگری درخصوص میزان توان و پتانسیل اقتصادی خود

نُه گام برخورداری از هنر مدیریت قبض و بسط فرصتها

تقسیم عادلانه سود حاصل از ارزش به حلقه های تولید کننده ارزش

۸_ عدم خود باختگی درصورت کسب درآمد فوق العاده در مراحل شروع و تقویت روحیه کارآفرینی در خود و همکاران

برخورداری از استراتژی پیشرو درکسب موفقیتهای بیشتر نوآوری و اقتصادیتوسعه کارآفرینیمبحث استراتژی کارآفرینی

نوآوری در فعالیتهای کارآفرینانه

زنجیره ارزش را از سه حلقه “تکنولوژی” ، “بازار” و “فرآیند”

“کیفیت منحصر به فرد”

“قیمت تمام شده”

و “متنوع بودن کالا یا خدمات“ تولید و عرضه نمایند.

نسل بندی کارآفرینان

الف: نسل اول

کارآفرینان شروع کننده فعالیت کسب و کار (Nascent Entrepreneurs)

عنصر کلیدی در این مرحله: قابلیت شکل دهی عملی به ایده­ها و تنظیم (طراحی) یک طرح کسب و کار

ب: نسل دوم

کارآفرینان در حال رشد (Harvester Entrepreneurs)

عنصر کلیدی در این مرحله (ظرفیت سازی و گسترش بازار)

ج: نسل سوم

کارآفرینان پیشرو یا رشد یافته (Leading  Entrepreneurs )

عنصر کلیدی در این مرحله: برخورداری از مدیریت رشد و مدیریت ریسک در توسعه کسب و کار

نسل بندی کارآفرینان

د: نسل چهارم

کارآفرینان تکنولوژی محور (Innovative  Entrepreneurs )

عنصر کلیدی در این مرحله (خدمت)

ه: نسل پنجم

کارآفرینان تکنولوژی محور (Knowledge based  Entrepreneurs )

عنصر کلیدی در این مرحله

پراکندگی جامعه مستعد کارآفرین شدن

برخورداری از دانش روز مدیریت و استراتژی کارآفرینی

برخورداری از مدیریت ریسک

برخورداری از تسهیلات مغزافزاری و نرم افزاری

پایین بودن نرخ رشد کارآفرینی در ایران

قرار گرفتن طولانی ۵۹% از کارآفرینان بخش صنعت در دو مرحله اول یعنی Start-Up,Pre-Growth .

عدم برخورداری کارآفرینان از اهمیت فاکتورهای تاثیرگذار چون آنالیز بازار، طرح تجاری، سرمایه گذاری مخاطره­آمیز.

مفقود بودن حلقه ارتباطی بین مشاورین آگاه و مجرب (مربیان کارآفرینی) با کارآفرینان

عدم وجود مراکز پشتیبانی مانند BICs, BISs, Tech Park, I ncubators

غیر عملی بودن فرآیند کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در ایران

نتایج استخراج از پژوهش بعمل آمده در پروژه SMEs در ایران

الف: کاهش هزینه تولید در ۱۵۵ بنگاه با میانگین ۲۳%

ب: گرایش ۱۵۹ کارآفرینان به استفاده از ابزارهای مهندسی صنایع برای بهبود فرآیند تولید.آشنایی با انواع کارآفرینیprint
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.