پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۴ تیر ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
700KB
تعداد صفحات
86 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1265 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران

منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 

قانون کار

تعریف کارگر

 تعریف کارفرما

 تعریف کارگاه

 تعریف‌ قرارداد کار

  شرایط انعقاد قرارداد

 موارد لازم در تنظیم قرارداد

 ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها

 محل انجام کار

تاریخ انعقاد قرارداد

مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 تغییر دروضعیت حقوقی مالکیت کارگاه

 تعلیق‌ قرارداد کار

 حوادث غیرقابل پیش بینی

 مرخصی بدون حقوق

 توقیف کارگر

  خاتمه قرارداد

 مطالبات کارگر

 حقوق ومزایای حمایتی

 قصور در انجام وظایف قانونی

 برگشت بکارکارگران پس ازفعالیت مجدد کارگاه

  بیمه بیکاری

 پرداخت حق سنوات

 حق سنوات در زمان کاهش توانایی ها

 حق‌السعی

 نحوه پرداخت مزد

  پرداخت مساوی به کارمساوی

 تعیین حداقل مزد کارگران

 موارد قابل برداشت از مزد کارگر

 فوق العاده ماموریت

 ساعات کارهای سخت وزیان آور

 کارنوبتی

 مدت ساعت کار ماهانه

 ارجاع کار اضافی به کارگر

 تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

شرایط‌ کار زنان‌ – قانون کار

شرایط‌ کار نوجوانان‌

 حفاظت فنی وبهداشت کار

بازرسی‌ کار

 فصل۵- آموزش واشتغال

 کارآموز و مراکز کارآموزی‌

مراکز کارآموزی

کارآموز و قرارداد کارآموزی

اشتغال قانون کار

 اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

تشکلهای کارگری وکارفرمایی

مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

 خدمات رفاهی کارگران
دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است..

 مراجع اختلاف قانون کار

شورایعالی کار

جرایم ومجازاتها

مقررات متفرقه

 ماده ۱۸۷
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

 ماده ۱۸۸
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

 تبصره ۱
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.

ماده ۱۸۹
دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

 ماده ۱۹۰ قانون کار

مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

 ماده ۱۹۱ قانون کار

کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۹۲
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳ قانون کار

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

 ماده ۱۹۴
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

 تبصره ۱
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۹۵

به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

 تبصره ۱
ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم وصنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

 ماده ۱۹۷ قانون کار

دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 ماده ۱۹۸

وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند درموارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

 تبصره ۱
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می‌گردد.

 تبصره ۲
وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

 ماده ۱۹۹

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره ۱
آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند.

 ماده ۲۰۰ قانون کار

با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

 ماده ۲۰۱

وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

 ماده ۲۰۲

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشو برساند.

 ماده ۲۰۳

وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.

 

 

قانون کار
قانون کار
print

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.