پاورپوینت مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی


در حال بارگذاری
۱۵ تیر ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
1MB
37 صفحه
598 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

پاورپوینت مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

متن مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۱۳۹۳/۴ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۰/۲۰۶/۹۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود.

ضروری است، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.      رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

شماده ۱(ترکیب اعضا در سطح وزارتخانه)

در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ـ رئیس

ـ معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه ـ دبیر

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

ـ حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا

ـ حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رئیس شورا

ـ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه

ـ یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رئیس شورا

ـ مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه

ـ مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه

ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا

ـ سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

ماده۲ (ترکیب اعضا در سطح استان)

به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، شورای راهبری توسعه مدیریت استان در تمام استانداری‌ها، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ استاندار ـ رئیس

ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ـ دبیر

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری

ـ ۴ نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای دانشگاه استان به انتخاب استاندار

ـ یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان به انتخاب استاندار

ـ شهردار مرکز استان

ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

ـ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری

ـ دو نفر صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف مدیریتی به انتخاب استاندار

ـ مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد

تبصره۱

تبصره۲

ماده۳ مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

واحـدهای اجرایی استان می‌تـوانند به منظور اجـرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه، نماینده استـاندار، معاونان واحد اسـتانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رئیس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

ماده۴ مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها و استان‌ها می‌توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند. با تشکیل این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موضوعی که در مقررات ذی‌ربط برای حل و فصل مسائل اداری و مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند، منحل می‌شوند.

ماده۵ مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ شورای عالی اداری و ۴۳۶۳/۱۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و ۲۹۰/۱۳.ط تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و ۴۴۴۳۹/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای عالی اداری می‌شود.

ساماندهی کمیته‌های‌تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری

به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، عناوین، ترکیب و شرح وظایف کمیته های مذکور به شرح ذیل است و با ایجاد این کمیته ها، تمامی کمیته ها و کارگروه های موجود که برای بررسی و تصمیمم گیری در مورد موضوعات مذکور در شرح وظایف کمیته های پنجگانه تشکیل شده ا ند، منحل می گردد.

عناوین کمیته‌های‌تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری

کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

این کمیته برای اجرای برنامه‌های اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط، تشکیل می‌شود.

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه.

تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.

اعضای کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و در غیاب وی معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه – رییس

مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه – دبیر

یکی از معاونین دستگاه به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت.

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت

حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت

معاونین و مدیران ذی ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه انجام می شود.

 کمیته توسعه‌دولت الکترونیک و هوشمندسازی

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ شورای عالی اداری ابلاغیه رئیس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

–  مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاههای اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک

– راهبری اجرای آموزش مدیران ، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارایه خدمات دولتی

–  راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته ، توسط دفتر فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.

  کمیته سرمایه انسانی

این کمیته برای اجرای برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل می شود.

کمیته سرمایه انسانی با توجه به تنوع وظایف می تواند حداکثر دو کارگروه تخصصی تشکیل دهد.

اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی

– طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دستگاه و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

–  تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی دستگاه در بستر فناوری اطلاعات .

–  طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه .

اعضای کمیته سرمایه انسانی مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه – رییس

مدیر یا مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه – دبیر

مدیر یا مسئول واحد آموزش

معاونین یا مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد

یکی از مدیران کل واحد های استانی به انتخاب رییس شورا

حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر توسعه منابع انسانی یا عناوین مشابه انجام می شود.

 کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور ، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) ، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی، تکریم ارباب رجوع ، ساماندهی رسیدگی به شکایات ، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.

تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و ….

بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه.

راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع.

تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن.

بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم- ادامه

تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.

سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.

راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر مدیریت عملکرد یا واحدها و عناوین مشابه انجام می شود .

۵ – کمیته مدیریت عملکرد

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد.

اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد در مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت

راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه.

تدوین معیار ها ، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه( بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت).

مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا.

تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه.

تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر، بهره وری و کیفیت ، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.

تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

اعضای کمیته مدیریت عملکرد

رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و یا معاون توسعه مدیریت دستگاه – رییس

مدیر واحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه – دبیر

معاونین و مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا

حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه انجام می شود.

ملاحظات لازم الرعایه

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.