پاورپوینت قارچهای میکوریزی


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
1.7MB
10 صفحه
808 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت قارچهای میکوریزی

پاورپوینت قارچهای میکوریزی Myco – Rhiza

قارچهای میکوریزی

واژه میکوریزا اولین بار از سوی فرانک در سال ۱۸۸۵ ارائه شد. میکوریزا از دو کلمه

( Myco ) به معنی قارچ و ( Rhiza ) به معنی ریشه تشکیل شده است

همانند ریزبیوم در تامین ازت ، تامین فسفر در خا کهای با کمبود فسفر قابل جذب

تاثیر روی بهبود جوانه زنی و ظهور گیاهک

تاثیر سینرژیستی با ریزوبیوم ها

تولید بذر ترکیبهای آنتی بیوتیک مانند باکتریوسین ها برای حذف عوامل بیماریزا و نیز تحریک ژنهای دفاع گیاه برای فعال شدن مکانیسم های انواع طبیعی

کمک به کاهش تنش عوامل محیطی- حرارت- آلودگی خاک به سموم- فلزات سنگین

قارچهای میکوریزی

میکرو ارگانسیم های
PSM   حل کننده فسفات ها
Phosphate solubilizing microorganisms

میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات

باکتری های مورد استفاده از دوجنس باسیلوس (Bacillus) و پسودوموناس ( Pseudomonas ) آسپرژیلوس ( Aspergilleus ) انتخاب شده اند.

در استرالیا از باکتریهای تیوباسیلوس برای تولید کودی بنام بیوسوپر استفاده می شود

میکرو ارگانسیم های
کود بیولوژیک پتاسیمی
Biological potassium fertilizer

قارچهای میکوریزی

اثر باکتری های حل کننده فسفات و کودهای فسفاته بر چگونگی رشد گیاه برنج
لیرضا فلاح نصرت آباد، و همکاران

     آزمایشی در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی با سه تکرار

.    تیمارهای آزمایشی شامل : ۱- شاهد (بدون کود فسفاته) ۲- کود بیوفسفات گرانوله ۳- باکتری حل کننده فسفات ۴- سنگ فسفات ۵- سوپرفسفات تریپل به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ۶-  سوپرفسفات تریپل به میزان ۷۵ کیلوگرم در هکتار ۷- باکتری حل کننده فسفا ت + سنگ فسفات ۸- باکتری حل کننده فسفا ت + سوپر فسفا ت تریپل ( ۱۵۰ کیلوگرم در هکتا ر ) و ۹- باکتری حل کننده فسفات + سوپر فسفات تریپل ( ۷۵ کیلوگرم در هکتا ر ) بودند. صفات مهم ریشه و اندام هوایی شامل وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل، وزن خشک تک بوته و نسبت وزن خشک ریشه قارچهای میکوریزی

به اندام هوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند . اثر تیمارهای مختلف کودی بر ضریب آلومتریک مورد مطالعه در سطح %۵ معنی دار شد و بالاترین مقدار تجمع ماده خشک در ساقه و تجمع ماده خشک کل در تیمار ترکیبی باکتری حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گردید . در پایان رشد بیشترین مقدار ماده خشک و نسبت ریشه به ساقه مربوط به تیمار سنگ فسفات + باکتری حل کننده فسفات بود و بیشترین مقدار ماده خشک برگ از تیمار سوپرفسفات تریپل ۵۰ درصد بدست آمد. بالاترین میزان ضریب آلومتریک در مرحله رسیدگی در تیمار ترکیبی باکتری حل کننده فسفات به همراه سنگ فسفات مشاهده گردید

 مسمومیت غذاییprint
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.