پاورپوینت فلسفه آموزش و پرورش – مفهوم، تعریف، موضوع، هدف و ابعاد


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
870KB
تعداد صفحات
220صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1916 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش گفتار اول: فلسفه چیست؟

هدف کلی

تعریف فلسفه

موضوع و هدف فلسفه

مکتب های مختلف فلسفی پاسخهای گوناگون به این سؤال دارند که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:

نظریه شناخت:مطابق این نظریه موضوع فلسفه ماهیت شناخت است

نظریه ارزشها:علوم آنچه را که هست بررسی می کنند

اهداف فلسفه

بدست آوردن یک نظریه از کل هستی یا بودن

کشف مفاهیم و معانی و ارزشهای اشیاء و امور و پدیده ها به طور کلی

تحلیل و انتقاد از فرضها و مفاهیم

سرانجام کمک به مردم در گسترش جهان بینی سالم و بهره مندی از یک زندگی سالم انسانی

گفتار دوم:تربیت چیست؟

هدف کلی:

آشنایی با تعریف،مفهوم و ابعاد گوناگون تربیت

پیترز عقیده دارد که تربیت مستلزم

انتقال ارزشهایی است که افرادی آنها را پذیرفته اند و می خواهند به دیگران منتقل نمایند

شناخت و معرفت مؤثر است

کاربرد روشهای خاص برای انتقال معرفت و ارزش است

در واقع پیترز تربیت را فرایندی می داند که دارای محتوی و روش است.

معنی و مفهوم تربیت در فلسفه آموزش و پرورش

برای رسیدن به تعریف تربیت بحث را با توجه به معانی لغوی تربیت و اصطلاحاتی که مترادف آن بکار می روند پی می گیریم.

تعلیم یا آموزش :این واژه در لغت نامه دهخدا به معنی آموختن،بیاگاهانیدن،آموختن،آگاهانیدن،کسی را چیزی آموختن،آموزانیدن و….آمده است

تربیت یا پرورش:در همان جا،پرورانیدن،پروردن،

ماهیت تربیت

آیا تربیت فن یا هنر است؟

عناصر تربیت

محتوی تربیت

روش تربیت

اصول تربیت

مراحل تربیت

مرحله پرستاری

مرحله تأدیب

مرحله تعلیم

مرحله خودسازی

آشنایی با بنیادهای فلسفی تربیت و درک ارتباط فلسفه با تربیت. فلسفه آموزش و پرورش

رابطه فلسفه با تربیت

فلسفه تربیت

تربیت و گرایشهای فلسفی

ضرورت انسجام عقاید

تمایل و آمادگی برای نفوذ به عمق یک مسئله

تمایل به برداشتها،دریافتها و نگاه جدید به مسائل آشنا

تعریف مکتب

گفتار چهارم:پندار گرایی و تربیت

هستی شناسی و تربیت

هستی شناسی پندارگرایان

پندار گرایی روحانی یا دینی که برکلی نماینده آن است

پندار گرایی ذهنی که فیخته،فیلسوف آلمانی نماینده آن است

پندارگرایی عینی که شیلینگ،متفکر آلمانی پایه گذار آن است.

پندار گرایی مطلق که به فلسفه هگل فیلسوف آلملنی اطلاق می شود.

انسان از دیدگاه پندارگرایان

تأثیر هستی شناسی پندارگرایان در تربیت

شناخت شناسی و تربیت

شناخت شناسی پندارگرایان

تأثیر شناخت شناسی پندارگرایان در تربیت

فلسفه آموزش و پرورش

عناوین و محتوی دروس

زبان و ادبیات

ریاضیات

علوم تجربی

علوم اجتماعی و گنجینه های فرهنگی

تاریخ و فلسفه

درسهای دینی

تربیت بدنی ،حرفه ای و فنی

روشهای تدریس

ارزشهای اخلاقی

ارزشهای زیبایی شناسی

ارزشهای مذهبی

ارزش شناسی پندارگرایان

تأثیر ارزش شناسی پندارگرایان در تربیت

نقد و بررسی تربیت بر بنیاد پندارگرایی فلسفی

گفتار پنجم:واقع گرایی و تربیت

هدف کلی: فلسفه آموزش و پرورش

آشنایی با فلسفه تربیتی واقع گرایان و دو شاخه عمدۀ آن در مورد جهان،انسان

هستی شناسی و تربیت

هستی شناسی واقع گرایان

واقع گرایی تعقلی

واقع گرایی طبیعی

انسان از دیدگاه واقعگرایان

واقعگرایان تعقلی

واقعگرایان طبیعی یا علمی

تأثیر هستی شناسی واقعگرایان در تربیت

تربیت از دیدگاه واقعگرایان تعقلی

تربیت از دیدگاه واقعگرایان طبیعی

شناخت شناسی و تربیت

شناخت شناسی واقع گرایان

شناخت شناسی واقعگرایان طبیعی

شناخت شناسی واقعگرایان تعقلی

شناخت شناسی واقعگرایان در تربیت

هدف اساسی از ارائه مواد درسی آن است که شاگردان با

خواندن آنها و دست زدن به تجربه در مورد آنها برای سازگار شدن با محیط طبیعی و اجتماعی خود تربیت شوند.

شناخت در این دیدگاه نسبی است و ویژگیهای حسی هر فرد در چگونگی کسب شناخت او مؤثر هستند.

تربیت از دیدگاه واقعگرایان تعلقی

هدف و محتوی تربیت

فلسفه آموزش و پرورش

علوم طبیعی و تجربی

علوم مربوط به تحلیل جامعه انسانی

روشهای تدریس

ارزش شناسی و تربیت

ارزش شناسی واقع گرایان

تأثیر ارزش شناسی واقعگرایان در تربیت

تربیت از دیدگاه واقعگرایان طبیعی

تربیت از دیدگاه واقعگرایان تعقلی

نقد و بررسی تربیت بر پایه واقعگرایی فلسفی

گفتار ششم:ماده گرایی و تربیت

هدف کلی

آشنایی با فلسفه تربیتی ماده گرایان دیالکتیکی در مورد هستی،شناخت و ارزش و تاثیر آن بر تفکرات و کردارهای تربیتی

فلسفه آموزش و پرورش

هستی شناسی و تربیت

هستی شناسی ماده گرایان

پایه های اصلی هستی شناسی ماده گرایی دیالکتیکی را چهار اصل تشکیل می دهد:

حرکت تکاملی

تضادهای تکاملی

جهشهای تکاملی

همبستگی عمومی پدیده ها

انسان از دیدگاه ماده گرایان

شناخت شناسی و تربیت

شناخت شناسی ماده گرایان

هدف و محتوی تربیت

در برنامه درسی مدارس مبتنی بر این مکتب

ریاضیات برای کمک به رشد تفکر دیالیکتیکی ارائه می شود

حرفه ای نیز در برنامه مدارس پیشبینی می شود.

و برای تلطیف عواطف شاگردان برنامه های هنری و ادبی از قبیل ادبیات ملی و جهان،موسیقی،هنر و نمایش و… نیز تدارک دیده می شود.

روشهای تدریس

دستگاه گیرنده

دستگاه پاسخ دهنده

دستگاه عصبی

ارزش شناسی و تربیت

تاثیر ارزش شناسی ماده گرایان بر تربیت

تربیت مبتنی بر این ارزش شناسی چهار ویژگی عمده دارد

تربیت در خدمت حکومت و سیاست

تلفیق کار و آموزش

تربیت تحت هدایت و رهبری مطلق طبقه کارگر

تربیت بر محور جامعه و انسان

گفتار هفتم:عمل گرایی و تربیت

هدف کلی

فلسفه آموزش و پرورش

هستی شناسی و تربیت

هستی شناسی عمل گرایان

انسان از دیدگاه عمل گرایان

تاثیر هستی شناسی عمل گرایان در تربیت

اصولی که آنها در انتخاب اهداف تربیتی از آن پیروی می کنند عبارتند از:

هدف هر فعالیتی در خود آن فعالیت است اما نتیجه یا معلول آن فعالیت در خارج آن

همه اهداف قابل انعطاف و تغییر پذیرند

هدف وسیله ای است که به فعالیتهای فرد معنی می بخشد

تربیت عمل گرایی یک تربیت کاملا ً کودک محور تلقی می شود.

شناخت شناسی و تربیت

شناخت شناسی عمل گرایان

روش حل مسئله در شناخت شناسی شناخت گرایان دارای مراحل زیر است:

برخورد با مسئله

پی بردن به وجود مسئله یا به وجود آمدن مشکل

شناسایی مسئله و تعریف آن

جمع آوری اطلاعات درمورد مسئله

فرضیه سازی جهت حل مسئله

آزمودن فرضیه ها در عمل

حل مسئله

تاثیر شناخت شناسی عملگرایان در تربیت

مواد و محتوی درس

تعیین شرایط آزمون فرضیه

انتخاب محتوی نهایی

روش تدریس

ارزش شناسی و تربیت

ارزش شناسی عمل گرایان

تاثیر ارزش شناسی عمل گرایان در تربیت

نقد و بررسی تربیت بر بنیاد عمل گرایی

گفتار هشتم:اسلام و تربیت

هدف کلی

هستی شناسی و تربیت

هستی شناسی اسلامی

انسان از دیدگاه اسلام

شناخت شناسی و تربیت

شناخت شناسی اسلامی

مرتبه حس

مرتبه خیال

مرتبه تعقل

مواد و محتوی دروس

عوام بودن علم و عمل

اجتناب از سخت گیری و تنبیه بدنی

رعایت تفاوتهای فردی و مراتب رشد در تدریس

ارزش شناسی و تربیت

ارزش شناسی اسلام

رفتار باید مطلوبیت داشته باشد

تشخیص مطلوبیت با عقل است

عمل عبادی

عمل اخلاقی با نیت رضای الهی

عمل اخلاقی

عمل ارزشمند+نیت

انتخاب آگاهانه

راهنمای عقل

مطلوبیت انسانی

مطلوبیت عام

ارزش زیبایی و هنر در تربیت اسلامی

فلسفه آموزش و پرورش

نقد و بررسی مکتب تربیتی اسلامپاورپوینت نظریه های تدریس یادگیریprint
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.