مقاله ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺠﺎﺯی


در حال بارگذاری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
پی دی اف آماده
۶۰۰KB
29 صفحه
853 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎﺯی

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎﺯی

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤـ ﻲ ﮔـﺬﺭﺩ، ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ. ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳـﻦ ﺷـﺒﻜ ﻪ ﻫـﺎﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳـﻮژﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ۹ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ ﺍﺳـﺖ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ۹ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻫﻨـﺪ ﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﮔـﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸـﻬﺪ ﺩﺭ ﺣـﺪ ۵۵/۳ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛﻨ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻃـﻼ ﻉ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺁﺳـﺎﻥ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻭ ﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

print

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.