مقاله ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺠﺎﺯی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نوع فایل
پی دی اف آماده
حجم فایل
۶۰۰KB
تعداد صفحات
29 صفحه
تعداد بازدید
1096 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

مقاله ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎﺯی

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎﺯی

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤـ ﻲ ﮔـﺬﺭﺩ، ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ. ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳـﻦ ﺷـﺒﻜ ﻪ ﻫـﺎﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳـﻮژﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ۹ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ ﺍﺳـﺖ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ۹ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻫﻨـﺪ ﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﮔـﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸـﻬﺪ ﺩﺭ ﺣـﺪ ۵۵/۳ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛﻨ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺍﻃـﻼ ﻉ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺁﺳـﺎﻥ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻭ ﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

print

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.