مقاله ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رهبری در ﺳﺎزﻣﺎن


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مقاله پی دی اف
79KB
10صفحه
1145 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

مقاله ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن

مقاله ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن

 

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ واﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ وﺣﻔﻆ ﻧﮕﻬﺪاری وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮﯾﺖ از ﻗﺪرت وﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ واﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر وروﻧﺪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ راﺑﻄﻪ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوع در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ -ﺗﻮان درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ۲ . -ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ از ﻗﺪرت ۱ ذﮐﺮﮐﺮد -ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ۴ . -ﺗﻮان اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ۳ . ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻮی آﮐﻨﺪه از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﺪ.

 

ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،رﻫﺒﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ادﺑﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﻗﺎﯾﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی )ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن، ﺳـﺮداران ﻧﻈﺎﻣﯽ (ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ رﻫﺒﺮی و رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾـﺪه ﻋﻠﻤـﯽ ﻗـﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽدر اﯾـﻦ ﻗـﺮن اﺳـﺖ .اﻣـﺮوزه ﻧﯿـﺰ رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ درج ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ در ﻣـﻮرد رﻫﺒـﺮان ﺳﯿﺎﺳـﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﮐﺸﻮری و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . رﻫﺒﺮان را دارای ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ، ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﭘﺮ ﺗﻮان و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﻧﺪﮐـﻪ ﮐﺘـﺰ وﮐـﺎن ،ﮔﯿﺮی، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﮐﻨﺘﺮل درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ (۱۸۱، ص ۱۳۷۳ رﻫﺒﺮﯾﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ )ﺷﯿﺮازی، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دارای اﺧﺘﯿﺎرات ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺷـﯿﻮه .(۱۶۵ص۱۳۷۳ رﻫﺒﺮی را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ وﻓﺎداری رادر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ )ﺷﯿﺮازی،

print

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.