مقاله نقش مربی ورزشی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
مقاله PDF
حجم فایل
6.5MB
تعداد صفحات
12 صفحه
تعداد بازدید
2192 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

مقاله نقش مربی

مقاله نقش مربی ورزشی

مقاله نقش مربی ورزشی
مقاله نقش مربی ورزشی

 

مقدمه مقاله نقش مربی ورزشی

فلسفه مربی گری فلســفه از یــک ســری اصــول و عقایــد تشــکیل شــده کــه بــه افــراد یــاری مــی نمایــد تــا بــا موقعیــت هــای بیشــماری کــه در زندگــی بــا آن مواجــه مــی گردنــد مقابلــه کــرده و موفــق شــوند.

هــر مربــی بایــد فلســفه مخصــوص بــه خــود داشــته باشــد چــرا کــه در شــرایطی متفــاوت از دیگــران مربــی گــری نمایــد.

هنگامــی کــه یــک مربــی مشــغول کار مربــی گــری خویــش مــی باشــد فلســفه او بیشــتر از دانــش و آگاهــی اش از یــک رشــته ورزش  ی بــه او کمــک مــی نمایــد و تردیــد ودودلــی او رانســبت بــه شــکل بنــدی قوانیــن تمریــن، ســبک بــازی، انضبــاط تیمــی، رقابــت، اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و غیــر و را از بیــن مــی بــرد.

بسط فلسفه مربی اگــر یــک مربــی بــه خودآگاهــی دســت نیافتــه باشــد و ندانــد کــه کیســت و یــا از ماهیــت وجــودی خــود اطلاعــات کافــی نداشــته باشــد هرگــز بــه اعضــای تیــم خــود نمــی توانــد کمــک کنــد تــا چیــزی شــوند کــه او مــی خواهــد.

مــی بایســت بیــاد داشــت کــه ورزشــکاران بیشــتر چیــزی خواهنــد شــد کــه مربــی مــی باشــد نــه آن چیــزی کــه مربــی درخواســت تبدیــل شــدن بــه آن را دارد.

دســتیابی بــه خودآگاهــی در بیــن مربیــان تیمهــای ورزشــی روش بــرای دســتیابی بــه خودآگاهــی مــی تواننــد ۲مربیــان ورزش از بهــره جوینــد: صداقــت و روراســتی بــا خویشــتن خویــش و خودارزیابــی: یــک مربــی ورزش مــی بایســت صادقانــه اشــکالات و معایــب خــود را یافتــه و درصــدد اصــلاح آن برآیــد.

نقش های متمایز مربیان ورزش

 

مربــی در نقــش رهبــر، هدایــت کننــده و مشــخص Leader رهبــر ( کننــده مســیر مــی باشــد. ) : مربــی بــه عقایــد دیگــران احتــرام گذاشــته واز آنهــا Rollower پیــرو( بــرای رویارویــی بــا مســائل یــاری مــی جویــد. ).

: مربــی ورزش در نقــش معلــم، آمــوزش دهنــده Teacher معلــم ( فنــون و مهارتهــای عملــی و اخلاقــی محســوب مــی گــردد. بــه مــرور زمــان شــخصیت بازیکنــان بــه نــوع شــخصیت مربــی و تیمــی کــه از او انتظــار دارد تبدیــل مــی گردنــد. ).

: مربــی بــا واقــع بینــی خــود Restricter تعییــن کننــده محدودیــت ( بــه بررســی مســائل پرداختــه و در شــرایط ویــژه تصمیــم گیرنــده  مــی باشد.

مربــی می بایســت Psychologist or conseller روانشــناس یــا مشــاور( بــا خصوصیــات روحــی واخلاقــی بازیکنــان تیــم خــود آشــنا بــوده، و آنهــا را در رســیدن بــه ایــده آلهــای فکــری و عملــی یــاری نمایــد. ).

: مربــی مــی بایســت رفاقتــی ســازنده مبتنــی بــر Friend دوســت( اعتمــاد و صمیمیــت بــا بازیکنــان تیــم برقــرار نمایــد. ) : مربــی ورزش گاه لازم مــی گــردد که As parent جانشــین والدیــن ( از دیــدگاه یــک ولــی بــه ورزشــکار خــود بنگــرد و بــه رفــع معضــلات او بپــردازد.

 

مقاله نقش مربی ورزشی

مقاله نقش مربی ورزشی

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.