مقاله اصول مدیریت – ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۸ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
مقالهPDF
حجم فایل
600KB
تعداد صفحات
۹۷ صفحه
تعداد بازدید
1608 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

مقاله اصول مدیریت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی

مقاله اصول مدیریت – مقاله اصول ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی

اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی

ﻣﻔﻬﻮم و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

مفهوم و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ از راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ارﺗﻘﺎء، اﻧﺘﺨﺎب، ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻳﺎﺑﻲ ، ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.