مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
مقاله پی دی اف
حجم فایل
622KB
تعداد صفحات
13صفحه
تعداد بازدید
1270 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ

کاربرد GIS در آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش AHP (مطالعه موردی سبزوار)

کاربرد GIS در آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش AHP (مطالعه موردی سبزوار)

 

ﭼﮑﯿﺪه مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ – ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﺎزﮔﺎری، دﺳﺘﺮﺳﯽ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و … ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اراﺋﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻋﻠﻤﯽ در آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، Arc GIS روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: ﻣﺪل ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎزی و دﻟﻔﯽ، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ AHPﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻧﻘﺸﻪای ﺗﻬﯿﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎط اﺻﻠﯽ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ، واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ( اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ: در ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ۰۰۵، ۰۰۰۱ و ۰۰۰۲ ﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺪود ۳۲/۱۹ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺰرگ، ۵/۳۸ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ۷۴/۳۲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻧﻈﺎرت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎزی، دﻟﻔﯽ، ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار AHP

 

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ

 

 مقدمه مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ

مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ – اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ)۱(. ﻧﻘﺶ ورزش و ﺗﺤﺮک ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، زﯾﺮا ورزش از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی )ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ( ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ آورد)۲(. ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮔﻮﻧﻪای از ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن: ﺣﻀﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﺷﻤﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺤﺮک، ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه، اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ورزﺷﯽ، ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺎﻫﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ورزﺷﯽﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد)۳(. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮔﺮاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮ، ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ، ﺧﻸ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﻟﺬا اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺘًﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد)۴(. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی اﻓﺮاد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﺗﺨﺎذ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻮق ورزﺷﯽ، اﯾﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)۵(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﻬﺮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ، ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب را در اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)۶(. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ۱ اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪی راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان را در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ)۵(. در اواﺧﺮ دﻫﻪی ۰۷۹۱ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد. ۳ESRI از دﻫﻪ ۰۵۹۱ ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ، اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺷﺮﮐﺖ ۲GIS ﻧﻈﺮات ﭘﺎﯾﻪای در ﺑﺎ ﻫﺪف GIS ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از دﻫﻪی ۰۶۹۱ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ GISﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ GISﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. در آن زﻣﺎن ﺗﻼشﻫﺎی راﺟﺮﺗﺎﻣﯿﻞ ﺳﻮن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺴﻂ GIS ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد. از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﻔﮑﺮات ﭘﺎﯾﻪای اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ)۷(. اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن، ﻧﻮع و وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮی و… ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. از اﯾﻦ رو، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮدهی ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی GISﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر GIS آن ﺷﺪه اﺳﺖ)۸(. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ)۹(. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن، ذﺧﯿﺮه، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ آن اﺳﺖ)۰۱(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. GIS )2102( در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی دوﺑﺎره ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۴ ﺗﯽ ﺗﯽ دژ و ﻣﺪل ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از درآﻣﺪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ)۱۱(. ( و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ GIS و ﻫﻤﮑﺎران )۲۱۰۲( ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ) ۵ﮐﺮﯾﯿﺮ ﺧﻮﺷﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺎدهروی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
۱ Location 2 Geographic information system 3 Environmental Systems Research Institute 4Titidezh 5 Charreire
۱۷ ﻓﺎزی و دﻟﻔﯽ … AHP در آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش GISﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮهﻫﺎی GIS )0102( در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ۱دارﻧﺪ ﭘﯿﺎده روی و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)۲۱(. ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ و رﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران )۱۱۰۲( ﺑﻪ ۳ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ ورزش زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد)۳۱(. ﭼﺎﻧﺪﯾﻮGIS درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ۲راﮐﯽ و GIS در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۴ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻻرﮐﺎﻧﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ارزش زﻣﯿﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ)۴۱(. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ۵AHP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۷ و ﻫﻤﮑﺎران )۲۱۰۲( در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻮج۶ﺷﺪه در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﻠﯿﺰاده درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻮج ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ در AHP و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ GIS اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۵,۲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ۵۱,۱ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ)۵۱(. ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )۱۹۳۱( در AHP و GISدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ، اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ۵ GISﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ روﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ۶ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ روﺑﺎز ۰۲ از اراﺿﯽ ﻣﺤﺪوده در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ٪۶۲ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻨﯿﺲ ٪۳، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی روﺑﺎز ٪ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. ﺑﺮای زﻣﯿﻦ روﺑﺎز ﭼﻤﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ اراﺿﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺮاﮐﻢ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﻫﻢﻧﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد)۵(. ﺳﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )۱۹۳۱( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ در و ۸ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ۳ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮی ﺧﺮم آﺑﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ)۶(. زﻫﺮهوﻧﺪﯾﺎن ﻫﻤﮑﺎران )۰۱۰۲( در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و روشﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮک، ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺮهوری را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد)۱(. رﺿﻮی و ﻫﻤﮑﺎران )۸۸۳۱( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺎع ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺎع )۰۰۵، ۰۰۰۱ و ۰۰۰۲( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻌﺎع ﮐﺎرﺑﺮی دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)۶۱(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺪاث ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزی و دﻟﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار ﺑﭙﺮدازد.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.