طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
نوع فایل
طرح توجیهی
حجم فایل
417 کیلوبایت
تعداد صفحات
70 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1817 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

طرح توجیهی تولید و تصفیه روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

 

ﺧﻼﺻﻪ طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

 

طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل: ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح: ۲۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد: ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺼﺎرف داروﺋﻲ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺼﺎرف روﻏﻦ

ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎ

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه: اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ

ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل: ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ

اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ (نفر): ۲۴

زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ): ۳۵۰۰

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺻﻠﻲ: ۲۰۰۰ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل

ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح: اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ

 

 ﻋﻨﺎوﻳﻦ طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

  ﻣﻘﺪﻣﻪ

بخش اول: معرفی محصول

بخش دوم: بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

بخش سوم: مطالعات فنی و تکنولوژیکی

بخش چهارم: مطالعات مالی و اقتصادی


 

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﻓـﻮق ، اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد .

 

برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با طرح توجیهی اینجا کلیک کنید.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.