طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی


در حال بارگذاری
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
طرح توجیهی
417 کیلوبایت
70 صفحه
1231 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

طرح توجیهی تولید و تصفیه روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

 

ﺧﻼﺻﻪ طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

 

طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل: ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح: ۲۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد: ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺼﺎرف داروﺋﻲ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺼﺎرف روﻏﻦ

ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎ

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه: اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ

ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل: ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ

اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ (نفر): ۲۴

زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ): ۳۵۰۰

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺻﻠﻲ: ۲۰۰۰ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل

ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح: اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ

 

 ﻋﻨﺎوﻳﻦ طرح توجیهی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ خوراکی

  ﻣﻘﺪﻣﻪ

بخش اول: معرفی محصول

بخش دوم: بررسی وضعیت عرضه و تقاضا

بخش سوم: مطالعات فنی و تکنولوژیکی

بخش چهارم: مطالعات مالی و اقتصادی


 

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﻮراﻛﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﻓـﻮق ، اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد .

 

برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با طرح توجیهی اینجا کلیک کنید.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.