شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مقاله
900KB
14صفحه
920 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

شیوهٔ اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران

شیوهٔ اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران

 

موضوع

تأثیر ادراک سبک رهبری در ورزش، شیوهٔ اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران (رشته‌های انفرادی و گروهی)

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک رهبری در ورزش، شیوهٔ اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعهٔ آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته‌های انفرادی و ماه فعالیت ورزشی به‌صورت مسمتر را ۶ تیمی که سابقهٔ حداقل نمونه اولیه ۹۱ داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس نفر در نظر گرفته شد. همچنین ۹۱۰ حجم نمونه آماری برابر با روایی سازه پرسشنامه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به‌منظور سنجش پایایی سؤالات از پایایی مرکب و آلفای کرون باخ استفاده شد. به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها ۷ که نتایج تمام پرسشنامه‌ها بالاتر از استفاده شد. یافته‌ها نشان ۰/۰۱ و لیزرل spss22 از دو نرم‌افزار داد که عوامل سبک رهبری در ورزش، شیوه‌های اعمال قدرت مربیان. از تغییرات رضایتمندی ۱۱ و تعهد ورزشی توان پیش‌بینی و تبیین ورزشکاران را دارد؛ بنابراین به مربیان پیشنهاد می‌شود که جهت رضایتمندی ورزشکاران خود که درنتیجه می‌تواند منجر به کسب موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد توجه ویژه‌ای را به انواع سبک‌های رهبری ویژه سبک رهبری دموکراتیک و شیوهٔ اعمال قدرت تخصصی داشته باشند.

 

واژه‌های کلیدی

سبک رهبری در ورزش، اعمال قدرت مربیان، تعهد ورزشی رضایت ورزشکار، لیزرل

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین نتایج هر برنامهٔ تمرینی، رضایتی شرکت‌کنندگان از آن به دست می‌آورند. اگر فردی از برنامه تمرینی راضی باشد، به ادامهٔ آن برنامه و ثبت‌نام در برنامه‌های آتی نیز تمایل پیدا می‌کند. رضایت، بخش ذاتی مشارکت ورزشی و لذت است. بدون رضایت، ورزشکاران به دنبال دیگر منابع کسب موفقیت و لذت می‌روند. موضوع (رضایت را نمی‌توان در هیچ سنی کم‌اهمیت دانست. در یافته‌های خود نشان داد که میزان چلادورای رضایت ابرازشده از سوی ورزشکاران در خصوص عملکردشان با میزان موفقیت یا شکست تیم به هم گره خورده است این در حالی است که باشگاه‌ها یا گروه‌های ورزشی سازمان‌هایی هستند که ورزشکاران، کارکنان آن‌ها محسوب می‌شوند. در این سازمان همهٔ مدیران، سرپرستان و مربیان باید با شناخت نیازها و انگیزه‌های ورزشکاران در جهت رضایتمندی آن‌ها گام بردارند. ورزشکاران تولیدکننده‌مان اصلی ورزش واصلی‌ترین و محوری‌ترین نیروی انسانی محسوب می‌شوند. از طرفی رضایتمندی ورزشکار، نگرش و حالت هیجانی مثبتی است که به ارزیابی او از ساختارها و فرآیندهای مرتبط با تجارب ورزشی در تیم یا باشگاه مربوط) رضایت ۰۳۳۷(۹). از طرفی نیز چلادوری و ریمر ۱(می‌شود ورزشکار را این‌گونه تعریف کرده‌اند؛ حالت عاطفی مثبتی که درنتیجه ارزشیابی پیچیده از ساختارها و فرآیندهای مرتبط با ۱ (تجارب ورزشی به وجود می‌آید)، بر این اساس می‌توان ۶ گفت که یکی از ویژگی‌های روانی ورزشکاران که از سبک مربیانشان تأثیر می‌پذیرد رضایتمندی آن‌هاست. از ۱ رهبری طرفی نیز می‌توان اذعان نمود که اگر ورزشکاران از رفتار و سبک رهبری مربی رضایت داشته باشند، می‌توان به نتیجه و). همچنین در مدل چندبعدی ۰۶(عملکرد مطلوب امیدوار بود رهبری چلادوری رضایت ورزشکار یکی از پیامدهای مهم در تحقیق خود ۱). مارن ۲۹(رفتار مربیان گروه محسوب می‌شود به این نتیجه رسید که رفتار و تعامل مربی با ورزشکار یکی از) در ۲۱۱۱(۶). اندرو ۱۷(ابعاد رضایتمندی ورزشکار است پژوهش خود به این نتیجه رسید که رضایتمندی ورزشکار به سازگاری بین رفتارهای ادراکی و ترجیحی رهبر وابسته است  بدون داشتن مربی آگاه و مقتدر نمی‌تواند قله‌های صعود را طی) و از آنجا که مربیان محور اصلی و رکن مهم گروه‌های ۲(کند ورزشی هستند، یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که مربیگری، اولین و بهترین شکل رهبری است که در آن‌یک فرد دیگران را راهنمایی می‌کند و تحت تأثیر قرار می‌دهد، دراین‌بین است که اگر ورزشکار مربی خود را ایدئال بداند، دستورات او را با). مربی در نقش یک رهبر باید به ۱(کمال میل انجام می‌دهد عنوان یک برانگیزاننده، راه‌ها و روش‌های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت ورزشکاران ایجاد کند. سبکی که مربیان در رهبری خود به نمایش می‌گذارند، مهم‌ترین خصوصیتی است ۰ که بر چگونگی ادراک آنان از مربی اثر می‌گذارد برای ارزیابی رهبری در محیط ۰۳۰۱ چلادوری و صالح () ساختند. LSS(7 ورزش، ابزاری به نام مقیاس رهبری ورزش این ابزار سبک رهبری را در پنج بعد می‌سنجد. این ابعاد، بازخورد ۳، حمایت اجتماعی ۰ عبارت‌اند از؛ تمرین و آموزش.۰۲ و شیوه دموکراتیک ۰۰، شیوه استبدادی (آمرانه)۰۱ مثبت تمرین و آموزش شامل رفتارهایی است که مربی برای بهبود اجرای ورزشکار انجام می‌دهد. حمایت اجتماعی به رفتارهایی اشاره دارد که مربی به روابط بین فردی مثبت با ورزشکاران، توجه به رفاه آن‌ها و ایجاد جو گروهی مثبت، توجه دارد. بازخورد مثبت به رفتارهایی اشاره می‌کند که مستلزم شناسایی و ارائه‌ی پاداش به اجرای خوب است. دو بعد آخر، شیوه‌ی تصمیم‌گیری مربی را نشان می‌دهد. سبک دموکراتیک، رفتارهایی هستند که به ورزشکار اجازه‌ی شرکت در تصمیم‌گیری مربوط به گروه را می‌دهند. از طرف دیگر، سبک استبدادی، شامل تصمیم‌گیری‌های مستقل مربی با تکیه‌بر اختیار و اقتدار). همچنین رضایت ورزشکار در ارتباط با ۲۱(شخصی اوست سبک رهبری مربی چهار بعد رضایت از آموزش و تمرین، رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت از عملکرد فردی و رضایت از عملکرد تیمی را در برمی‌گیرد. رضایت از آموزش و تمرین، رضایتمندی ورزشکار از تمرین و آموزش فراهم‌شده توسط مربی را در برمی‌گیرد. رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایتمندی از آن رفتارهایی از مربیگری را در برمی‌گیرد که به‌طور مستقیم بر فرد و حتی بر بهبود و توسعه‌ی تیم اثر می‌گذارد. رضایت از عملکرد فردی، رضایتمندی یک ورزشکار از عملکرد تکلیف و وظیفه‌ی خودش و رضایت از عملکرد تیمی، رضایت یک ورزشکار از سطح عملکرد تیمش را)، از طرفی پژوهش‌هایی درزمینهٔ ارتباط ۱۱(نشان می‌دهد سبک رهبری مربی با رضایتمندی ورزشکاران انجام‌شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به تحقیق نوروزی سید) اشاره کرد، وی به این نتیجه رسید که بین ۰۹۳۱ حسینی (رفتارهای رهبری مربیان با رضایتمندی بسکتبالیست‌های زن ۰ (نخبه‌ی ایران ارتباط معناداری دارد). در مطالعه‌ی دیگر ۰) دریافتند که بین ادراکات ۲۱۰۰ خلج، خبیری و سجادی (رفتارهای مربیان و رضایتمندی زنان اسکیت‌باز رابطه‌ی ۹ (معناداری وجود دارد). همچنین سایبانی و همکاران ۶) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت ۲۱۰۹(و معناداری بین سبک رهبری تحول‌آفرین مربیان و رضایت). در تحقیقی دیگر آیس و ۱۰(ورزشکاران وجود دارد) نشان دادند که سبک‌های حمایتی مربی با ۲۱۱۷(۰ همکاران)، همچنین ۲۶(رضایتمندی بازیکنان رابطه‌ی مثبتی دارد) رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری را بین ۲۱۱۰(۲ اویاگی و همکاران سبک رهبری مربی (به‌جز سبک آمرانه) و رضایت ورزشکاران) در ۲۱۰۱(۹)، در پژوهشی دیگر هافمن ۰۰(گزارش کردند مطالعه‌ای به بررسی عملکرد مربیان ورزشی و ارتباط رفتار مربی با رضایت شاگرد به این نتیجه رسید که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین رفتار رهبری تحول‌گرا با انگیزش الهام‌بخش و پاداش مشروط و در نهایت رضایتمندی شاگردان وجود دارد) به بررسی ۲۱۰۱(۱). در تحقیقی دیگر چیا و همکاران ۹۰(تأثیر تجانس رهبری ادراک شده و ترجیح بر رضایت در بین دانشجویان ورزشکار در کالج سنگاپور پرداختند، نتایج مطالعه حاکی از آن بود که تناسب رفتار درک شده از جانب مربی و ترجیح از حمایت اجتماعی یک شاخص قابل توجهی از ۱ همچنین کائو و همکاران)،۲۲(رضایت ورزشکاران بود) در مطالعه‌ای خود به این نتیجه رسیدند که بین رفتار ۲۱۰۱(رهبری ادراک‌شده مربی و رضایتمندی ورزشکاران رابطه.)۹۱(معناداری وجود دارد از طرفی دیگر، قدرت مربی با رضایت‌مندی ورزشکار نیز مرتبط هست. تیم، سازمانی ورزشی است که مربی، رهبر و مدیر ورزشکاران است و باید از منابع قدرت خود به‌طور متناسب ۱ (استفاده کند) و مربیان از طریق قدرت می‌توانند بر ۶ ورزشکاران خود نفوذ کرده و با استفاده از آن ورزشکاران را نیز)، همچنین رهبران نیز می‌توانند برای ایجاد ۹۳(ارزیابی نمایند تغییر در دیگران از قدرت خود استفاده کنند. قدرت منبعی است که مربی را توانا می‌سازد تا بتواند به‌وسیله‌ی آن ورزشکاران را)۰۳۳۱ در سال (۶). فرنچ و ریون ۰(به قبول مسؤلیت وادارد)، این پنج ۹۷(پنج پایگاه قدرت را در رهبری شناسایی کردند (تصور حاصل از ۷ پایگاه قدرت عبارت‌اند از؛ قدرت تخصص اینکه مدیر تحصیلات، تجربه و تخصص مربوطه را دارد)، (زمانی که زیردست برای رئیس یا مقام بالاتر ۰ قدرت قانونی خود حق دستور دادن را قائل می‌شود و ازنظر قانونی وی را مستحق دادن چنین دستور یا اعمال‌نفوذی می‌داند)، قدرت (ماهیت احساسی دارد. مربیانی که به علت راه و ۳ مرجعیت رسم، رفتار، تفکر و عملشان مورداحترام هستند، قدرت (مبتنی بر توانایی شخص به ۰۱ مرجعیت دارند)، قدرت تنبیه و مجازات کردن شخص دیگر در صورت عدم اطاعت یا انجام ندادن وظیفه است. برای نمونه؛ قرار ندادن بازیکن خاطی در ترکیب اصلی تیم) و درنهایت پنجمین پایگاه قدرت، قدرت است (این قدرت بر این اساس قرار دارد که فرد ۰۰ پاداش توانایی پاداش دادن به دیگری را به سبب اجرای دستورات یا انجام دادن کارها داشته باشد، مربی می‌تواند پاداش‌هایی به) و ازآنجاکه ۰(ورزشکار بدهد مانند؛ تحسین، تقدیر، تمجید) مربیان قادرند بر محیط زندگی ورزشکاران در سطوح مختلف قهرمانی، آثار مثبت و منفی داشته باشند، ارتباط خوب مربی – ورزشکار، مهارت‌های روان‌شناختی و بهزیستی اجتماعی ورزشکاران را بهبود می‌بخشد و موجب رشد خودآگاهی و ۲ (احساس رضایتمندی در ورزشکاران می‌شود ۱).) در تحقیقی با بررسی ۰۹۰۷ رمضانی نژاد و همکاران) شیوه‌های اعمال قدرت مربیان زن استان مازندران، اظهار داشتند که از دیدگاه هر دو گروه مربیان و ورزشکاران، اولین منبع قدرت موردنیاز مربیان برای اعمال‌نفوذ و پیروی ورزشکاران، قدرت فنی و تخصصی مربیان است و وقتی مدیر یا مربی از تخصص و دانش روز مربیگری برخوردار باشد، سطح عملکرد تیم افزایش می‌یابد. این در حالی است که در این

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.