نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
مقالهPDF
حجم فایل
800KB
تعداد صفحات
15صفحه
تعداد بازدید
1482 بازدید
۴,۰۰۰ تومان

جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

جو اخلاقی در سازمان های ورزشی – مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمانهای ورزشی با میانجیگری اعتماد و عدالت سازمانی

چکیده جو اخلاقی در سازمانهای ورزشی

رهبری خدمتگزار به جهت ویژگیهای منحصر به فرد مؤثرترین رویکرد رهبری برای ایجاد و توسعه جو اخلاقی در سازمانهای ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمانهای ورزشی با میانجیگری اعتماد به رهبر و عدالت سازمانی بود. پژوهش حاضر از نوع مدل معادلات ساختاری انجام – با روش تحقیق توصیفی )که شامل کلیه N=n=699 شد. نمونه آماری برابر با جامعه ( کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان کردستان بود.

از پرسشنامههای استاندارد، رهبری خدمتگزار وندریندونک )، اعتماد ۱۱۱۶( )، عدالت سازمانی گولکویت ۱۱۶۶( و نایتجن )استفاده ۱۱۶۱( ) و جو اخلاقی وانگ و هسی ۱۱۶۱( رابینسون شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب برابر با ) و از تحلیل عاملی تأییدی برای ۱/۹۷ و ۱/۳۱ ،۱/۹۱ ،۱/۹۴ روایی سازههای آن و برای تحلیل دادهها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید .یافته ها نشان داد، رهبری خدمتگزار بر درک جو اخلاقی اثر مثبت و معناداری دارد.

همچنین دو متغیر اعتماد و عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری در نقش تعدیل کننده رابطه رهبری خدمتگزار و جو اخلاقی دارند. مدیران سازمان های ورزشی میتوانند با به کارگیری سبک رهبری خدمتگزار و انجام رفتارهای این سبک و توجه و تمرکز بر عدالت سازمانی و توسعه اعتماد کارکنان، از ایجاد و توسعه جو اخلاقی جهت کاهش رسوایی ها، رفتارها و معضلات غیر اخلاقی در زمینه ورزش حمایت کنند.

واژه‌های کلیدی

جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

سازمان ورزشی ، رهبری خدمتگزار، جو اخلاقی

مقدمه

جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

در سالهای اخیر صنعت ورزش با ناسازگاری و رسوایی های اخلاقی روبهرو بوده است. به طوریکه رسوایی های اخلاقی در دهه اخیر به بالاترین سطح در صنعت ۱ ( ورزش رسیده اند ). با توجه به رسوایی و رفتارهای غیر ۳ اخلاقی اخیر در حیطه ورزش، محققان و مقامات در داخل و خارج از رشته مدیریت ورزشی، اصلاح سازمان های ورزشی و کسانیکه آنها را رهبری میکنند، خواستار شدهاند ).

بر این اساس، محققان توجه ویژهای را برای ارزیابی ۴( رهبری سازمانهای ورزشی به عنوان جزء ضروری برای )؛ زیرا ۴۱ ،۳( اصلاح سازمانهای ورزشی شروع کردهاند رهبری، به منظور ایجاد یک جو اخلاقی در سازمانهای .)۹۳( ورزشی ضروری است ) رهبری را فرآیندیکه در آن یک فرد ۱۱۶۷( ۶ نورثاوس بر گروهی از افراد دیگر برای رسیدن به اهداف مشخصی تأثیر میگذارد، تعریف کرده است.

تحقیقات رهبری از مطالعات قدیمیتر در مورد رهبری تحولگرا و کارآفرین به سمت مطالعاتیکه حاکی از تأکید بیشتر روی اشتراک و چشمانداز رابطهای، با تمرکز بر تعامل بین رهبر و کارکنان و ۱ ). علاوه بر این ولتیپیچی ۷۱( است، حرکت کردهاند ) نیاز به بررسی انواع مختلفی از سبکهای ۱۱۶۷( همکاران رهبری در محتوای سازمانهای ورزشی، فراتر از تحولات و تعاملات را گوشزد کرده اند.

مقدمه

جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

یکی از سبکهای رهبری که امروزه هم در حوزه سازمانی و هم در حوزه ورزش مدنظر محققان رهبری قرار گرفته، سبک رهبری خدمتگزار است ). نتایج بسیار مثبتی از رویکرد رهبری خدمتگزار از جمله ۱۶( تمرکز منحصر به فرد بر خدمات دیگر محور گزارش شده ). رهبری خدمتگزار از دیگر رویکردهای رهبری ۹۱( است متفاوت است؛ زیرا به صراحت بر نیازهای کارکنان تأکید دارد.

همچنین این رویکرد بر خدمات ایدهآل در رابطه بین رهبر و کارکنان تأکید کرده و مراقبت و توسعه کارکنان، .)۷۱( منافع، نیازها و آرزوهای آنان را در اولویت قرار میدهد ) رهبری خدمتگزار را به ۱۱۶۴( و همکاران ۹باربوتو عنوان رهبری مبتنی بر نوع دوستی که در آن رهبران بر نیازها و توسعه دیگران، به ویژه کارکنان تأکید میکنند، )۶۹۳۷( ). حسینینیا و همکارانش ۱( تعریف میکنند

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.