پاورپوینت اندیشه مهدویت


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۸ تیر ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
12MB
تعداد صفحات
122 صفحه
تعداد بازدید
839 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اندیشه مهدویت

مهدویت

ضرورت پرداختن مربیان به مباحث امامت و مهدویت

این اندیشه اصل، شاخصه وپایۀ مکتب اهل بیت است.(ویژگی اعتقادی)
انس با امام بهترین راهکار برای رشد و تربیت افراد و اجتماعات است.(سلام حضرت اثر پیراهن یوسف را دارد.)
ظرفیّت بسیار بالایی در ایجاد و حفظ معنویّت معطوف به حاکمیّت در جامعه دارد.
برای عموم مردم بویژه جوانان جذّاب است.(فطری بودن)
دشمنان دین از این اندیشه می ترسند و در صدد تخریب یا تحریف آن هستند.( به لحاظ دشمن شناسی)

ضرورت بازانگاری اندیشه مهدویت

آموزه
استراتژی
دکترین
گزارۀ اعتقادی
اندیشه مادر، نظام بخش ومدل ساز

مهدویت
اندیشۀ مادر، نظام بخش ومدل ساز

مدل های فکری ونظری
تیپ های رفتاری و عملی

سامانۀ تبلیغ دینی

جهت گیری کلّی تربیت دینی

شاخصه های ولیّ ومربّ

مشروعیّت

اصالت ها

عینیّت

آرمانی

جذب و دعوت

سنّت محور

اصول کلّی در تربیت دینی – مهدویت

مدل دهم: جریان سازی ودرگیرکردن

ذکر لفظی

سلام به ولیّ الهی سلام واجب ومؤثر ایشان را به دنبال خواهد داشت.

دعای عهد – زیارت آل یس: اثر پیراهن یوسف

گزارش شخصی اعمال به حضرت قبل از گزارش فرشتگان

امیر المؤمنین: مواظب حرفهایت باش که تبدیل به اعمالت خواهد شد.

ذکر ذهنی

تأثیر مستقیم گفته ها وشنیده ها در اندیشه

سیر مطالعاتی

مطالعۀ مؤثر

مبادی اراده: یقظه، میل ، شوق، شوق اکید، محبّت، عشق، پرستش

ذکر قلبی

تنظیم عواطف واحساسات بر اساس حبّ وبغض ولیّ الهی

ذکر عملی

آیینۀ ولیّ الله شدن در رفتارهای جوانحی وجوارحی

مدل دوّم: تربیت آرمانی

مهدویت

کارکرد تربیتی

کارکرد حکومتی

راهبردها

تربیت نیروی کیفی کم (رجال المهدی)

آثار تربیت آرمانی

حسّ مبارزه دائمی بین ولایت الهیّه وولایت طاغوت

تربیت حماسی

امکان حیات طولانی وپربرکت:طول عمر امام–پروفسور ربکه

قانع نشدن به کم ها وطلب آرزوهای بزرگ: رسیدن بشر به نفت، انرژی های پاک و فن آوری تلفن همراه

سازندگی فردی وجمعی برای رسیدن به جامعه آرمانی

مراتب یاوران امام – مهدویت

مقامات تربیتی

وزراء

ابدال: ۳۰ نفر – دوران غیبت

حکام ۳۱۳نفرمرد – ۵۰ نفراز بانوان

عیسی بن مریم

خضر

حلقه

انصار

اشیاع

اولیا

مدل نهم: خانوادۀ مهدوی و مهدویت

خانواده محور رشد حقیقی

ملاک حاکم

ملاک انتخاب

استاندارد

مراحل تربیت کودک

ظواهر

مدل اوّل: مباحث انتظار

تعریف انتظار : عنصر امید، عنصر عمل، عنصر اعتقاد

ماهیّت: احتراز، اعتراض یا تقیّه : سنگر گرفتن در خانه های ضعف دشمن و تهیّؤ: پرکردن خانه های ضعف خویش

مدل اوّل : مباحث انتظار

ویژگی ها

رابطه نه حالت

عاقلانه وعاشقانه بودن

سنخیّت ساز

فرصت ساز نه اتلاف وقت – مهدویت

مدل اوّل : مباحث انتظار

ارزش معنوی:

مانند قتیل صبر

افضل اهل کل زمان

اجر هزار شهید از شهدای بدر واحد

اجر ۵۰ صحابی

مدل اوّل : مباحث انتظار

لوازم انتظار:

 نفی وضع موجود

نهضت مداوم اصلاحگرانه با تکیه بر اصول

راهبرد انتظار:

ورع

حسن خلق

عبادت وعبودیّت

تولّی

شهادت طلبی

مدل اوّل : مباحث انتظار

آسیب شناسی:

نگرش تک بعدی(خوابها وتشرّفات)

توقّع رؤیت در زمان غیبت

افراط وتفریط

مرید ومراد بازی

علم زدگی

نگاه به غرب

مدل سوّم: مهندسی بلوغ اجتماعی – مهدویت

شاخصه های بلوغ اجتماعی

رغبت اجتماعی

شکوه اجتماعی

استعانت اجتماعی

مدل چهارم: تز زمینه سازی

نظرات راجع به ماهیّت ظهور

تحصیلی بودن

حصولی بودن
دلایل تحصیلی بودن ظهور

سنّت های الهی

سیرۀ مدیریتی

قوانین محدود کنندۀ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

قوانین تابعیت، سکونت

قوانین گمرکی

قوانین ملّی مبتنی بر ملّیت

قوانین فرادینی عرفی

برخی قوانین محدود کنندۀ مسافرت

 سیرۀ جهادی

سیرۀ قضایی

 سیرۀ اقتصادی

سیرۀ دینی در مقابل ادیان و مذاهب

دین جدید

سیرۀ علمی و تکنولوژیکی – بهداشت و سلامت

 سیرۀ عمرانی

سیرۀ زمان غیبت

انّا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم

دعا: روزی صد بار

برخی از اصلاحات حضرت

فتن آخر الزمان

فصل اوّل: کلّیّات و مفهوم شناسی

مفهوم فته

ملاحم

بلاء وابتلاء

آخرالزمان

غیبت و ظهور

اشراط الساعه

تحفّظ و تحفیظ

مصونیت و صیانت

فصل دوّم: مبانی و ریشه های بحث

مبادی و فرایند شکل گیری فتن و ابتلائات با تأکید بر تأثیرغیبت ولیّ الهی

قلمرو وحوزه های فتن و ابتلائات

مصداق شناسی فتن وابتلائات

آثار فتن و ابتلائات

بررسی راهکار های پیشگیری از فتن و ابتلائات

بررسی راهکار های مقابله با فتن و ابتلائات

نقش ولیّ غایب درجلوگیری ودفع فتن وابتلائات

وظیفۀ علمای ربّانی درجلوگیری ودفع فتن وابتلائات

نقش حکومتهای اسلامی عصرغیبت درجلوگیری ودفع فتن وابتلائات

بررسی کارکرد سایر عناصر جامعۀ شیعی در جلوگیری ودفع فتن وابتلائات

نظرات در باب ماهیّت انسان در مهدویت

پوزیتیویستها مانند روانشناسان کلاسیک:تک ساحتی(جسم)

غالب فلاسفۀ مسلمان: دوساحتی(جسم وروح)

عرفان اسلامی: تک ساحتی (روح) با مرکبهای مختلف

تکیۀ قرآن به روح در تعریف وتجلیل از انسان

تکرار قلب وروح ونفس دربیان جوهر انسان

اصیل بودن روح در مقابل کانونهای دیگری مثل ذهن وقلب

پایداری روحیّات در مقابل ذهنیات وخلقیات ورفتارها

اصالت عبودیت – مهدویت

هدف خلقت انس وجن در لسان قرآن

مبهم بودن الفاظی مثل کمال وتکامل برای توضیح هدف خلقت

عام وخاص مطلق بودن عبودیّت وکمال

اصالت دین

دلیل اصالت: انتساب به خالق

انتساب به خالق دلیل لزوم تبعیّت از نسخۀ آخر دین

تفاوت دین با دین واره

تبیین مفهومی ومصداقی دین توسط خود شارع

شروع وختم دین با حجّت: بکم فتح الله وبکم یختم

تطبیق مصداقی: شروع توحید از حجّت زندۀ هر عصر

خطرمساوی بی دینی باتدیّن بدون توجّه به نسبت آن باحجت عصر

مدل هفتم مهدویت: جغرافیای ظهور

علائم غیر حتمی

فراگیری ظلم وجور

ظهور بدعتها

علنی شدن منکرات

ترک امر به معروف ونهی از منکر

چاچلوسی آشکار

تحلیل محرمات وتحریم محللات

قلب جایگاهها در خانواده

زخرفه المساجد

… ر.ک: کتاب، صص۱۲۲-۱۲۶

علائم حتمی

خروج سفیانی

خروج یمانی

صیحۀ آسمانی

قتل نفس زکیّه

خسف در بیداء

شیخ صدوق، کمال الدین وتمام النعمه، ص۶۵۰.

راهبرد شرایط و علائم مهدویت

شرایط

علائم

مَلاحِم

فِتَن

أشراط

ساعه

تفاوت شرایط ظهور با نشانه‌های ظهور

نشانه‌ها تنها کاشف از ظهور هستند (مانند موی سفید که نشان پیری است) اما شرایط ظهور تحقق بخش ظهور است.

نشانه‌ها خارج از اراده‌اند اما شرط‌ها عادی و ارادی است.

نشانه‌ها خود حاصل می‌شوند اما شرط‌ها را باید تحصیل کرد.

نشانه‌ها لازم نیست با هم در یک زمان جمع شوند اما شرط‌ها را باید همه جمع باشند.

نشانه‌ها دوام ندارند اما شرایط پایدار هستند.

نشانه‌ها قابل تشخیص هستند اما شرایط چنین نیست.

احتمال بداء در نشانه‌ها وجود دارد.

از نگاه علوم زیستی

مدل دوازدهم: ساز وکارمهندسی دینی در قرآن وحدیث

تفسیر بعضی از آیات و تأویل بسیاری از آنها در موضوع مهدویت است.

کتاب معجم الاحادیث الإمام المهدی: ۳۹۸ آیه

کتاب الامام المهدی فی القرآن و السنّه: ۵۳۱ آیه

مدل سیزدهم: ازمنظر دشمن شناسی

فهمی هویدی

جیمز دار مستر

گزارش مبلغان شمال آفریقا

رضا شاه

مارتین کرامر شیعه شناس و دبیر کنفرانس دانشگاه تاریخ تل آویو

مهدویت استراتژی وحدت وحرکت

وحدت حدّ اقلّ کارکرد مهدویت است.

حرکت به سمت بیداری اسلامی

حرکت به سمت فتح جهان توسّط اسلام

مهدویت استراتژی وحدت و رکت

مقام معظّم رهبری

وحدت تئوریک از نگاه آماری

بیش از سی جلد کتاب

محور های وحدت و مهدویت

کتاب، نبی، سنّت، عقل، اجماع، قبله

دشمن مشترک

مشکل مشترک

شگرد دشمن

شگردقرآن

کافران مشترک

محبّت به اهل بیت وارادت به اصحاب

مستندات محوریّت مهدویت در وحدت شیعه سنّی

مسأله شناسی
رجعت

احادیث

مستندات

شگردها و نمونه درسینمای غرب

اسلام هراسی

لینک اسلام با خشونت

مجموعۀ صحنه های وحشت زا از اسلام و مهدویت

پاسپورت

لورنس عربستان

لینک ایرانیها با شرارت درعین ضعف ونادانی

ایرانیها قوم زمینه ساز ظهور منجی اند.

آرگو

تبلیغات سامسونگ

بدون دخترم هرگز

۳۰۰

Jerusalem Countdown

آشوب

تخریب نماد های اسلامی ایرانی

پرچم ایران

کشتی گیر

…قرآن، شهادتین، تکبیر، عمامه، چفیه، عرقچین، :body

شرطی کردن منفی به عناوین اسلامی

اسم رهبران مسلمانان

ایجاد تصوّرات موهوم وشیطانی از منجی

نقد فیلم ماتریکس به عنوان نمونه

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.