آﺳﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎزی در ﻛﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ی ایرانی


در حال بارگذاری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
پی دی اف
250KB
14صفحه
1307 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
خرید

آﺳﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺠﺎزی در ﻛﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ی ایرانی

 

آﺳﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی؛ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی در ﻛﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ی

 

 

ﭼﻜﻴﺪه

 

ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف   : ﺷﺒﻜﻪ ی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش، ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ دارد ﻛﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ را آورد ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر   . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی را ﻣﻌﺮﻓﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .     ﭘﮋوﻫﺶ روش   : ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ   ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘ ادﺑﻴﺎت ﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه   .     ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ   : در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﺪﻳﺪآﻳﻲ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،  ﻇﻬﻮر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧ و ﻃﺮح ﻬﺎ  در ﻗﺎﻟﺐﻓﺮﺻﺖ  ﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﻧﻮ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻮاره، ﺑﺎزی ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه  . واﻟﺪﻳﻦ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪ  و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻬﺎدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺰ از ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻤﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ، آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ؛ ﻟﺬا راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  در اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و …ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .

 

ﻧﺘﺎﻳﺞ  : در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﺳﻮی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺤﻴﺢ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎ اﺳﺖ زی اراﻳﻪ ﺷﺪه

 

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.