پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

آشنائی با روشهای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

 

ادامه این مطلب را به صورت پاورپوینت اماده و قابل ویرایش میتوانید از بخش فروش پاورپویت مدل تعالی سازمانی تهیه کنید و بدین منظور لطفا اینجا کلیک کنید

 

 

منطق RADAR چیست ؟

 

منطق RADAR می‌گوید هر سازمان نیاز دارد :

نتایجی را که بعنوان بخشی از فرآیند دستیابی به خط‌مشی و استراتژی‌های خود هدف گذاری نموده است، تعیین کند.

مجموعه‌ای از رویکردهای با ثبات و یکپارچه را که منجر به نتایج می‌گردد را طرح‌ریزی و ایجاد نماید.

رویکردها را به طریقی نظام یافته (سیستماتیک) و بگونه‌ای که از استقرار کامل آنها اطمینان حاصل شود، را جاری و اجرا نماید.

نتایج حاصله از بکارگیری رویکردها را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهد، به گونه‌ای که بهبودهای مورد نیاز شناسایی شود.

نکات مهم در برنامه ریزی برای اجرای خودارزیابی

 

 

  مزایا و دستاوردهای مورد انتظار از خود ارزیابی 

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

    – نیازها و انتظارات؟

  – اهمیت سطح امتیاز؟

  – سطح مورد انتظار  از ارزیابی به لحاظ عمق عملیات ؟

  –  استفاده از نتایج خودارزیابی برای سایر فرآیندها؟

  درک شرایط سازمانی؟

  انتخاب روش خودارزیابی

    منابع قابل دسترس برای خودارزیابی؟

    – سطح بلوغ سرآمدی در سازمان؟

    – فرهنگ سازمانی؟

    – محدوده سازمانی خودارزیابی؟

 

 

رویکردهای خودارزیابی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

رویکرد پرسشنامه‌ای

رویکرد کارگاهی

رویکرد استفاده از پروفرما

رویکرد شبیه سازی جایزه

تلفیقی از رویکردهای فوق

 

رویکرد پرسشنامه‌ای
(Questionnaire Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

ساده ترین و سریع ترین روش اجرای خودارزیابی

عدم نیاز به آموزش تخصصی

مناسب برای شروع در شرکت‌هایی که برای اولین بار با این مدلها آشنا می شوند

 

رویکرد پرسشنامه‌ای- مزایا

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

سرعت و سهولت در استفاده

فراگیری

امکان طراحی سوال بصورت اختصاصی

امکان دریافت بازخورد به تفکیک بخش ها و سطوح مختلف سازمان

 

رویکرد پرسشنامه‌ای- ریسک ها

فهرستی از نقاط قوت و حوزه های نیازمند بهبود تهیه نمی‌شود.

دقت پاسخ ها به کیفیت سوالات بستگی دارد.

امکان عدم استقبال

امکان ایجاد انتظارات

عدم امکان تشریح دلایل

 

 

رویکرد کارگاهی (Workshop Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

این رویکرد عموماً در سطح تیم مدیران شرکت برگزار می‌شود

اعضای این تیم بایستی نسبت به جمع آوری اطلاعات موجود در رابطه با معیارهای مدل تعالی سازمانی اقدام نمایند

به منظور اتفاق نظر در رابطه با اطلاعات جمع آوری شده، جلسه‌ای تحت عنوان ” جلسه اتفاق نظر“ (Consensus meeting)برگزار می‌شود

رویکرد کارگاهی- مزایا

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی ویژه مدیران

 

روشی عالی برای معرفی مدل به تیم مدیریت و جلب مشارکت آنها

امکان بحث و توافق میان قوتها و زمینه های بهبود و اولویت بندی آنها

حمایت تیم مدیریت از نتایج بخاطر حضورشان

ایجاد فضای کار تیمی در تیم مدیریت

روش کارگاهی- ریسک ها

دارای ریسک اجرا می‌باشد و نیاز به آمادگی و هماهنگی زیاد دارد.

عدم امکان بررسی پیاده سازی رویکردها

عدم وجود امتیاز دقیق

 

 

روش پروفرما (Pro-Forma Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

این روش نسبت به روش شبیه سازی جایزه ساده تر می باشد

با توجه به اینکه برای هر زیر معیار یک پروفرما تهیه می شود، کلاً یک گزارش حداقل ۳۲ صفحه ای آماده خواهد شد

مصاحبه کنندگان بایستی صرفاً به جمع آوری اطلاعات مرتبط با زیرمعیار و حوزه مربوط به خود پرداخته و از تبدیل جلسه به بررسی مشکلات فردی اجتناب نمایند

 

 

روش پروفرما- مزایا

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

فرآیند جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مشاهده حقایق است.

لیستی از نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود ارائه می‌نماید.

صحت امتیازات مناسب می‌باشد.

امکان دخالت دادن افراد از قسمتها و سطوح مختلف در فرآیند جمع آوری اطلاعات

روش پروفرما- ریسک ها

تهیه پروفرما تصویر کاملی از سازمان را بدست نمی‌دهد.

ضعف در جمع آوری اطلاعات ارزش نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

روش شبیه سازی اخذ جایزه
(Award simulation Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

این روش رونوشتی از فرآیند اخذ جایزه است که می‌تواند برای ارزیابی سازمان استفاده شود

در این روش سازمان گزارش و مدارکی را تهیه می‌نماید

تیمی متشکل از ارزیابان آموزش دیده این گزارش را ارزیابی می‌نمایند

روش شبیه سازی اخذ جایزه-مزایا

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

یک خلاصه مناسبی از فرهنگ و عمکلرد سازمان ارائه می‌نماید.

لیستی از نقاط قوت و زمینه های بهبود ارائه می‌نماید.

یک امکان عالی برای درگیر نمودن افراد و تبادل نظر ایجاد می‌نماید.

امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات و مقایسه (داخلی و خارجی)

بازدید از محل و ارائه مطالب دو کار ارزشمند محسوب می‌شوند.

آماده سازی سازمان برای شرکت در فرآیند اخذ جایزه.

روش شبیه سازی اخذ جایزه- ریسک ها

نیاز به صرف منابع زیاد

امکان عدم مشارکت کامل از طرف تیم مدیریت و سپردن کارها به دیگران

امکان سرپوش گذاشتن روی حقایق به کمک مهارتهای نوشتاری

 

 

روش تلفیقی کارگاه ـ پرسشنامه
(Workshop & Questionnaire Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

تکمیل پرسشنامه توسط تیم های خودارزیابی با توجه به شواهد موجود و ثبت اطلاعات مربوط

ذکر نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در هر معیار

جمع بندی نتایج

تشکیل جلسه اتفاق نظر

تدوین برنامه های بهبود

 

 

مزایای روش تلفیقی کارگاه ـ پرسشنامه
(Workshop & Questionnaire Approach)

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

تهیه فهرستی از نقاط قوت و زمینه‌های بهبود

افزایش دقت در جمع آوری اطلاعات و تعیین دقیق‌تر امتیاز بخاطر اتفاق نظر مدیران در مورد آنها

کاهش ریسک اجرا به واسطه حمایت و مشارکت مدیران در فرآیند اجرا

حمایت تیم مدیریت از نتایج به خاطر حضور در کارگاه

ایجاد فضای کار تیمی در تیم مدیریت

انتخاب رویکرد خودارزیابی

بستگی دارد به

منافع خاصی که سازمان به دنبال آن است

منابعی که در دسترس می‌باشد

ساختار سازمانی و محدوده خودارزیابی

بلوغ سازمانی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

ارتباطی که خودارزیابی با برنامه تجاری سازمان می‌تواند داشته باشد

میزان دقت و صحت مورد نیاز

 

 

نقشها ی مهم در خودارزیابی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

این نقشها عبارتند از

نقش حامی

 نقش مدیر پروژه

 نقش کارکنان

 

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

 

  نقش مدیرپروژه

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

  کسب اطمینان از وجود حامی و مالکی مشخص برای فرآیند.

   همکاری با حامی در جهت بهینه سازی نتایج و مزایا

   کنترل مشخص بودن اهداف و منافع حاصل از خودارزیابی و بخوبی مرتبط

        بودن آنها با هم.

   توسعه و ارتقاء درک سازمانی نسبت به مفاهیم بنیادین درمدل EFQM

       ،خودارزیابی و رویکردهایی که استفاده می شوند.

   تهیه  برنامه تشریحی پروژه، مسیر بحرانی و تجزیه و تحلیل امکان خطر

   ارزیابی و درخواست منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه

   برنامه ریزی فرصتهای آموزشی برای تیم خودارزیابی

   فراهم کردن برنامه های ارتباطی درحمایت از فرایند خودارزیابی

  پایش فرآیند خودارزیابی و گزارش پیشرفت برنامه به حامی

 

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

 

  نقش حامی

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

  ایجاد انگیزه ، حمایت،جهت دهی و تأییدرهبری برای معرفی

      و اجرای خودارزیابی

  ایجاد اطمینان از قابل دسترس بودن بودجه و منابع انسانی.

  برقراری ارتباط بین اهداف و مزایا

  برخورد با مقاومت ها و منفی بافی ها.

  ایجاد اطمینان از به کارگیری نتایج خودارزیابی .

  ایفای نقش رهبری دربازنگری فرآیند، و همراستا کردن آن با

      فرآیند کسب و کار سازمان

 

 

 نقش کارکنان

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

 همکاری در فرآیند  اجرای خودارزیابی

 درک صحیح از منافع و اهداف خودارزیابی و انتقال آن به

     سایر کارکنان .

 ایفای نقش فعال درفرآیند بهبود

 

 

 

ادامه این مطلب را به صورت پاورپوینت اماده و قابل ویرایش میتوانید از بخش فروش پاورپویت مدل تعالی سازمانی تهیه کنید و بدین منظور لطفا اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پاورپوینت مدل تعالی سازمانی

 

EFQM

 پاورپوینت با موضوع کارت امتیاز و تعالی سازمانی

print
3234 بازدید

 برچسب ها: