مدیریت دانش

امتیاز 3.50 ( 2 رای )

 مدیریت دانش

متن ذیل بخش کوچکی از پاورپوینت های اماده با موضوع مدیریت دانش موجود در سایت میباشد

برای دیدن تمامی پاورپوینت های اماده با موضوع مدیریت دانش لطفا اینجا کلیک کنید

"<yoastmark

مدیریت دانش – معرفی

مدیریت دانش – دلایل طرح مدیریت دانش :

– رقابت جهانی

– نهضت کیفیت خواهی – ناکارآیی مفاهیم مدیریتی عرضه شده برای جلب مشتری

– نهضت کوچک سازی سازمانها

– ناتوانی اطلاعات در ایجاد رفتار،عقاید ، هم افزایی های خلاق و فرآیندهای نوین

– نیاز به مدیریت ارزش افزوده اطلاعات و دانش در شرکتها

– تاثیر دانش آفرینی در توان پایایی سازمانها

– تاثیر مستقیم در تصمیم گیریهای سازمانی

مدیریت دانش – مفهوم دانش

 مفهوم داده ، اطلاعات ، و دانش

– داده : رشته واقعیتهای عینی و مجرد در مورد رویدادها ، فاقد معنا ، ولی واقعی ، و انباشته شده بعنوان عناصر موردنیاز برای تصمیم گیری

– اطلاعات : داده های مربوط و هدف دار ، توزیع از طریق شبکه نرم افزاری و سخت افزاری ، معنی دار ، دارای ارتباط و هدف ، قابل تقسیم بندی و محاسبه و اصلاح و خلاصه شدن

– دانش : مخلوط سیالی از تجربیات ، ارزشها ، اطلاعات موجود و نگرشهای کارشناسی نظام یافته و ارایه دهنده چارچوب برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات  ، بوجود آمده در ذهن

ارتباط داده ، اطلاعات و دانش :

– دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ریشه می گیرد

مدیریت دانش –  عوامل محدود کننده و تاثیر گزار در دانش سازمانی

– پراکندگی جغرافیایی

– ساختار سازمانی ، بوروکراسی ، تمرکز گرایی و تاکید بر سلسله مراتب

– فرهنگ سازمانی ، باورها و اعتقادات

– عدم استفاده مطلوب از فناوری اطلاعات

– عدم حمایت کافی مدیران ارشد سازمان

– عدم تخصیص منابع کافی

– عدم ایجاد انگیزه در سازمان برای تسهیم دانش

– عدم وجود معیارهای کمی و کیفی برای ارزشیابی برنامه های دانش

– عدم توجه به شبکه های غیررسمی تبادل کننده دانش در سازمان

– انجام مهندسی مجدد در فرایندهای سازمان و تخریب شبکه های رسمی و غیررسمی

– ابهام در قیمت گزاری دانش در سازمان

مدیریت دانش – دانش آفرینی در سازمان

 کسب دانش :

– یافتن منبع مناسب دانش مورد نیاز

– ارزش گزاری مناسب برای دانش مورد نیاز

– خرید دانش از افراد یا سازمانها ، بعنوان مستقیم ترین وسیله کسب آن

– خلق دانش از دانش کسب شده

– اجاره بجای خرید ، مانند ارتباط صنعت با دانشگاهها و یا مشاوره

منابع متعهد :

– ایجاد واحدها و گروههای مخصوص دانش آفرینی مثل واحد تحقیق و توسعه(دارای منافع دردرازمدت)

همجوشی :

– گردهمایی افراد با دانش و تجربیات متفاوت ، لازم برای خلق دانش

– منجر به بروز پیچیدگی ها و تضادها بدلیل همکاری افراد مختلف در پروژه مشترک

– لزوم تخقق همکاری افراد بوسیله ایجاد دانشی مشترک

– ایجاد تعهد کافی در افراد

مدیریت دانش – قالب بندی و هماهنگی دانش

هدف :

– گنجاندن دانش سازمان در قالبهایی برای تسهیل دسترسی افراد

– مشهود ، و قابل انتقال و درک ساختن دانش

– عملی کردن بهره گیری از دانش

– جهت برآوردن نیاز دانش به ساختمندی

– شناسایی ضعفها و کمبودهای دانش و منطق موجود که منتهی به تصمیم گیریهای ضعیف می شوند

اصول   :

– توجه به هدفهای تجاری موردنظر، که قالب بندی برای آنها انجام می شود

– شناسایی دانشهای موردنیاز

– شناسایی فایده و ارتباط دانش با هدفها ، و قالب بندی دانش  براین مبنا

– یافتن وسیله مناسب برای قالب بندی و توزیع دانش

– شناسایی موارد استفاده از دانش  – حتی ثبت وضبط طرحهای شکست خورده قبل برای موفقیتهای آینده

– شناسایی منشا و منابع دانش

– طراحی نقشه دانش بعنوان بخش مهم قالب بندی دانش

– شامل : دسته بندی ، تشریح ، مدل سازی ، الگو برداری ، شبیه سازی و گنجاندن در قوانین و دستورالعملها

مدیریت دانش – انتقال دانش در سازمان

عوامل انتقال دانش  :

-استخدام افراد باهوش و تخصص

-ایجاد فرصت کافی برای گفتگو و انتقال دانش

موانع و عوامل محدود کننده :

-پراکندگی جغرافیایی

-اندازه سازمان و ساختار سازمانی

-ساختار منابع انسانی

– فرهنگ و ارزشها

مدیریت دانش – راهبردهای انتقال دانش

– انتقال خلق الساعه دانش : عامل کسب موفقیت برای سازمان ، علاوه بر انتقال ساختمند شامل  .

  راهبردهای انتقال خلق الساعه نیز می باشد

–  تاکید برروی نقش مسیولان و ماموران ویژه در تحقیقات و آموزش ، و ایجاد انگیزه  در آنان

– استفاده از IT

– انتقال افراد صاحب دانش از مرکزی به مرکز دیگر

– ایجاد امکان جذب دانش  به این افراد و شرکت در خلق دانشی نو

– ایجاد فرصت کافی به این افراد برای انتقال دانش از راههای ممکن

– ایجاد اعتماد چند جانبه ، وجوه و زبان و فرهنگ  مشترک

– شناسایی ارزشهای ارتباطات الکترونیکی و رودررو

– سازگاری روش انتقال با فرهنگ سازمان

– نمایشگاههای دانش و عرصه های آزاد مبادلات

– تسهیل دسترسی های تصادفی

– دانش مشهود با مکتوب نمودن و پایگاههای اطلاعاتی ، و دانش نامشهود با روابط انسانی ( از ارشد )

– نیاز به تحلیل گری

"

مدیریت دانش – نقشها و مهارتهای مدیریت دانش

نقش مدیریت دانش  :

– دریافت دانش از دانشگران ، سازماندهی ، و محافظت و پالایش آن در طول زمان

مدیریت دانش – شرایط مدیران دانش

– دارا بودن ترکیبی از مهارتهای فنی ، انسانی و مالی

– تسلط بر مدیریت پروژه ، مدیریت تغییر و مدیریت فناوری

– سابقه تحقیقات واجرای طرحهای مهندسی مجدد یا فناوری اطلاعاتی  تغییر رفتار

– سابقه در خلق و تولید دانش و استفاده از آن

– مهارتهای تجاری ، روانی و فنی

– احاطه بر جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری دانش

– تجربه در برخی زمینه های مدیریت دانش شامل : خلق ، انتشار یا کاربری دانش

– آشنایی با سازمانهای دانش محور و فناوری های مربوطه

– تسلط بر دانشی که بطور مستقیم به ساختار حرفه ای مربوط است

– تسلط بر فرایندهای عملیات اولیه کسب و تجارت

مدیریت دانش – فعالیت های مدیر دانش

– بسیار پیچیده و چندوجهی

– تعریف اهداف

– یارگیری و مدیریت گروهها

– تعیین و مدیریت توقعات مشتری

– نظارت بر زمان بندیها و بودجه های پروژه

– تعیین وحل مشکلات پیشرفت پروژه

– تسلط بر کار با پایگاههای اطلاعاتی  تحت وب ، گروههای خودانتظام نظامهای دانشی و جبران خدمات

– تعیین فناوری مناسب برای ذخیره سازی دانش ، ترغیب کارکنان به بهبود وبسط آن و ایجاد سامانه برای نگهداری دانش

– طراحی و کنترل راههای ماشینی و انسانی تسهیم دانش

دیگر عناوین موجود در سایت در مورد  مدیریت دانش

 

 پاورپوینت ایجاد ارزش مدیریت دانش

 

 

 


 

پاورپوینت مدیریت دانش

 

 

 


 

پاورپوینت معرفی مدیریت دانش

 

 

 


 

پاورپوینت مدل های مدیریت دانش

 

 

 


مدیریت دانش

print
3642 بازدید