شکل دهی سازمان – شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

۵,۰۰۰ تومان