پاورپوینت خلاصه کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مرتضی مطهری


در حال بارگذاری
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
10MB
166 صفحه
۶,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت خلاصه کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مرتضی مطهری

پاورپوینت خلاصه کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مرتضی مطهری

ازدواج موقت

زن و استقلال اجتماعی

 اسلام و تجدد زندگی

  مقام انسانی زن از نظر قرآن

  مبانی طبیعی حقوق خانوادگی

 تفاوتهای زن و مرد

مهر و نفقه ( ۱ )

حق طلاق

 مساله ارث

مشکل جهانی روابط خانوادگی

پاورپوینت نقش زن در دفاع مقدس

بخش اول نظام حقوق زن در اسلام

بخش اول

نظام حقوق زن در اسلام 

آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟

۱- پیشنهاد کننده میگوید :
” قانون گذار ما حتی در این چند ماده کذائی )مربوط بخواستگاری و نامزدی ( هم این نکته ارتجاعی و غیر انسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع ، در تعقیب فکر مزبور ماده ۱۰۳۴ را که اولین ماده‏ قانون در کتاب نکاح و طلاق است بنحو زیر تنظیم نموده است : ( ماده ۱۰۳۴

بخش دوم کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست اینست که ازدواج به دو نحو میتواند صورت بگیرد : دائم و موقت : ازدواج موقت و دائم در پاره‏ای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی‏ اختلاف دارند . آنچه این دو را از هم متمایز میکند یکی‏ اینست که زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت ، اگر مایل بودند تمدید میکنند و اگر مایل نبودند
از هم جدا میشوند .

 الف- زندگی امروز و ازدواج موقت .

ب – مفاسد و معایب ازدواج موقت .

زندگی امروز و ازدواج موقت

ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین‏ تولید میکند ، بهمین دلیل پسر یا دختری نمیتوان یافت که از اول بلوغ‏ طبیعی که تحت فشار غریزه قرار میگیرد آماده ازدواج دائم باشد . خاصیت‏
عصر جدید این است که فاصله بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماع و قدرت تشکیل‏ عائله زیادتر کرده است .

ازدواج آزمایشی

این ضرورت ، اختصاص بایام تحصیل ندارد ، در شرایط دیگر نیز پیش‏ میاید . اصولا ممکن است زن و مردی که خیال دارند با هم بطور دائم ازدواج‏ کنند و نتوانسته‏اند نسبت بیکدیگر اطمینان کامل پیدا کنند بعنوان ازدواج‏ آزمایشی برای مدت موقتی با هم ازدواج کنند . اگر اطمینان کامل بیکدیگر پیدا کردند ادامه میدهند و اگر نه از هم جدا میشوند .

ازدواج موقت –

نظام حقوق زن در اسلام 

اکنون میخواهیم ببینیم‏ ازدواج موقت چه زیانهائی ممکن است در برداشته باشد . مقدمه میخواهم‏ معایب و مفاسدی که برای نکاح منقطع ذکر شده از این قرار است :

۱ – پایه ازدواج باید بر دوام باشد

۲– ازدواج موقت

۳ – نکاح منقطع

اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسئولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند تولید فرزند می‏کنند . بدیهی است که از نظر عاطفه طبیعی فرقی میان فرزند زوجه دائم با زوجه‏ موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور می‏کند. اگر مایل نباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از بوجود آمدن‏ فرزند جلوگیری میکنند

ازدواج موقت و مسأله حرمسرا

یکی از سوژه‏هائیکه مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و برخ او میکشد و برایش فیلمها و نمایشنامه‏ها تهیه کرده و میکند ، مسئله تشکیل‏ حرمسراست که متأسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونه‏های زیادی میتوان از آن‏ یافت .

میگویند – مجاز شمردن ازدواج موقت مساوی است با مجاز دانستن تشکیل‏ حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگی مشرق زمین در برابر مغرب زمین‏ است .

علل اجتماعی حرمسراسازی – نظام حقوق زن در اسلام 

کتاب نظام حقوق زن در اسلام

پیدایش حرمسرا معلول دست بدست دادن دو عامل است . اولین عامل حرمسرا سازی تقوا و عفاف زن است ، یعنی شرائط اخلاقی و اجتماعی محیط باید طوری باشد که بزنان اجازه ندهد در حالی که با مرد بخصوصی رابطه جنسی دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند . عامل دیگر ، نبودن عدالت اجتماعی است . فقر گروه زیادی از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم میمانند و عدد زنان‏ مجرد افزایش مییابد و زمینه برای حرمسرا سازی فراهم میگردد .

یک نگاه مختصر به تاریخ نشان میدهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین‏ تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است .

آیا تشریع ازدواج موقت برای تأمین هوسرانی است ؟

کتاب نظام حقوق زن در اسلام

در این جهت نمیتوان‏ تردید کرد که ادیان آسمانی عموما بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده‏اند ، تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوس رانی و هواپرستی‏ بصورت تحمل ریاضتهای شاقه درآمده است .  قرآن کریم‏ هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است . در اسلام آدم ” ذواق ” یعنی کسی که هدفش اینست که زنان گوناگون را مورد کامجوئی و ” چشش ” قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است . امتیاز اسلام از برخی شرایع دیگر به اینست که ریاضت و رهبانیت را مردود میشمارد ، نه اینکه هواپرستی را جایز و مباح میداند . از نظر اسلام‏ تمام غرائز اعم از جنسی و غیره باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت‏ اشباع و ارضاء گردد .

حرمسرا در دنیای امروز

دنیای امروز کاری کرده است که مرد عیاش این قرن نیازی به تشکیل‏ حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد . برای مرد این قرن از برکت تمدن‏ غرب همه جا حرمسراست

منع خلیفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است ، سایر رشته‏های فقهی اسلامی‏ آنرا مجاز نمیشمارند .
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده‏ است و رسول اکرم در برخی از سفرها که بانها اجازه ازدواج موقت میداده‏ است . و همچنین مورد اتفاق مسلمانان از همسران خود دور میافتادند و در ناراحتی بسر میبردند به آنها اجازه ازدواج موقت میداده است . و همچنین‏ مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.

بخش سوم کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

اسلام بزرگترین خدمتها را نسبت بجنس زن انجام داد . خدمت اسلام بزن‏ تنها در ناحیه سلب اختیار داری مطلق پدران نبود . بطور کلی به او حریت‏ داد ، شخصیت داد ، استقلال فکر و نظر داد ، حقوق طبیعی او را برسمیت‏ شناخت .
اول در ناحیه روانشناسی زن و مرد .تفاوت دوم اینکه در اینست که اسلام در عین آنکه زنانرا بحقوق‏ انسانیشان آشنا کرد و به آنها شخصیت و حریت و استقلال داد هرگز آنها را به تمرد و عصیان و طغیان و بدبینی نسبت بجنس مرد وادار نکرد .

مسأله اجازه پدر

بخش چهارم کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

اسلام و تجدد زندگی

 مقتضیات زمان در کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

موضوع مذهب و پیشرفت از موضوعاتی است که بیشتر و پیشتر از آنکه برای‏ ما مسلمانان مطرح باشد برای پیروان سایر مذاهب مطرح بوده است . بسیاری‏ از روشنفکران جهان فقط از آن جهت مذهب را ترک کرده‏اند که فکر میکرده‏اند میان مذهب و تجدد زندگی ناسازگاری است . وخاصیت مذهب را ثبات ویک نواختی و حفظ شکلها و صورتهای موجود میدانسته‏اند .
نهرو نخست وزیر فقید هند عقاید ضد مذهبی داشته است و بهیچ دین و مذهبی معتقد نبوده است . از گفته‏های وی چنین بر می‏آید که چیزی که وی را از مذهب متنفر کرده است ، جنبه ” دگم ” و یکنواختی مذهب است .
اما در اواخر عمر در وجود خودش و در جهان یک ( خلاء ) احساس میکند و معتقد میشود این خلاء را جز نیروی معنوی نمیتواند پر کند . در عین حال از نزدیک شدن به مذهب بخاطر همان حالت جمود و یکنواختی که فکر میکند در هر مذهبی هست وحشت میکند .

اسلام و مقتضیات زمان

کتاب نظام حقوق زن در اسلام

در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون زندگی مردم‏ مداخله نکرده است.همانطوریکه روابط بندگان با خدا را بیان کرده است خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف افراد را نسبت بیکدیگر نیز در شکلهای گوناگون بیان کرده است .

خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان

اتفاقا بسیاری از دانشمندان و نویسندگان خارجی ، اسلام را از نظر قوانین‏ اجتماعی و مدنی مورد مطالعه قرار داده‏اند و قوانین اسلامی را بعنوان یک‏ سلسله قوانین مترقی ستایش کرده اند. برنارد شاو نویسنده معروف و آزاد فکر انگلیسی گفته است : ” من همیشه‏ نسبت بدین محمد بواسطه خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته‏ام . بنظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد . چنین پیش بینی میکنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است که‏ ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود .

اشکالات

گاهی میگویند در این جهان همه چیز در تغییر است ، هیچ چیزی ثابت و یکنواخت باقی نمیماند . چگونه ممکن است یک سلسله قوانین اجتماعی‏ برای همیشه بتواند ثابت و باقی بماند ؟

خود زمان با چه چیز منطبق شود ؟

 اکثر افرادی که از پیشرفت و تکامل و تغییر اوضاع زمان دم‏ میزنند خیال میکنند هر تغییری که در اوضاع اجتماعی پیدا میشود خصوصا اگر از مغرب زمین سرچشمه گرفته باشد باید بحساب تکامل و پیشرفت گذاشت .

انطباق یا نسخ 

اسلام و تجدد زندگی ( ۲ )

انسان تنها جانداری نیست که اجتماعی زندگی میکند . زنبور عسل و بعضی از مورچه‏ها و موریانه‏ها از تمدن و نظامات و تشکیلاتی‏ برخوردارند که سالها بلکه قرنها باید بگذرد تا انسان که خود را از اشرف‏ مخلوقات میشمارد بپایه آنها برسد . آنها از اولی که پا به این دنیا گذاشته‏اند دارای همین تمدن و تشکیلات بوده‏اند که امروز هستند و تغییری در اوضاع آنها رخ نداده است . این انسان است که بمصداق ” « و خلق الانسان‏ ضعیفا »” زندگیش از صفر شروع شده و بسوی بی نهایت پیش میرود .

جامدها و جاهلها
کتاب نظام حقوق زن در اسلام

از جمله خاصیتهای بشر افراط و تفریط است. ، انسان اگر در حد اعتدال‏ بایستد کوشش‏ میکند زمان را با نیروی علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد ، کوشش میکند خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت زمان تطبیق دهد و هم کوشش میکند جلو انحرافات زمان را بگیرد و از همرنگ شدن با آنها خود را برکنار دارد .
اما متأسفانه همیشه اینطور نیست ، دو بیماری خطرناک همواره آدمی را در این زمینه تهدید میکند بیماری جمود و بیماری جهالت ، نتیجه بیماری‏ اول توقف و سکون و باز ماندن از پیشروی و توسعه است و نتیجه بیماری دوم‏ سقوط و انحراف است . جامد از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمیگیرد و جاهل هر پدیده نوظهوری را بنام مقتضیات زمان ، بنام تجدد و ترقی موجه میشمارد .

تمثیل قرآن

کتاب نظام حقوق زن در اسلام

اسلام دینی است پیشرو و پیش برنده ، قرآن کریم برای اینکه مسلمانانرا متوجه کند که همواره باید در پرتو اسلام در حال رشد و نمو و تکامل باشند ، مثلی می‏آورد ، میگوید : مثل پیروان محمد مثل دانه ای است که در زمین کاشته می شود ان دانه ابتدا به صورت برگ نازکی از زمین می روید سپس خود را نیرومند میسازد ،سپس روی ساقه خویش می ایستد آنچنان با سرعت  قوت این مراحل را طی می کند که کشاورزان را به شگفت می آورد.قرآن اجتماعی را پی ریزی می کند که دائما در حال رشدوتوسعه باشد.اسلام هم با جمود مخالف است هم با جهالت. جمود جامدها به جاهلها میدان تاخت و تاز میدهد و جهالت جاهلها جامدها را در عقاید خشکشان متصلب‏تر میکند .

بشر همانطوریکه تحت تأثیر تمایلات علمی ، اخلاقی ، ذوقی ، مذهبی ، قرار دارد و هر زمان ابتکار تازه‏ای در طریق صلاح بشریت میکند ، تحت تأثیر تمایلات خودپرستی ، جاه طلبی ، هوسرانی ، پولدوستی ، استثمارگری هم هست‏ .

اسلام و تجدد زندگشی ( ۳)

دلیل عمده کسانیکه می‏گویند در حقوق خانوادگی باید از سیستمهای غربی‏ پیروی کنیم اینست که وضع زمان تغییر کرده و مقتضیات قرن بیستم اینچنین‏ اقتضا میکند ، از اینرو اگر ما نظر خود را درباره این مسئله روشن نکنیم‏ بحثهای دیگر ما ناقص خواهد بود .

فعلا کافی است که دو مطلب روشن شود :
یکی اینکه هماهنگی با تغییرات زمان به این سادگی نیست که مدعیان بی‏ خبر پنداشته و ورد زبان ساخته‏اند . در زمان هم پیشروی وجود دارد و هم انحراف ، باید با پیشرفت زمان پیش رفت و با  انحراف زمان مبارزه کرد .

راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی

متفکران اسلامی عقیده دارند که این دین با پیشرفتهای زمان و توسعه فرهنگ و تغییرات حاصله از توسعه هماهنگ است .راز اینکه دین مقدس اسلام با قوانین ثابت و لا یتغیری که دارد با توسعه‏ تمدن و فرهنگ سازگار است و با صور متغیر زندگی قابل انطباق است چند چیز است و ما قسمتی از آنها را شرح میدهیم .

توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل

 یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می‏دهد جنبه عقلانی دستورهای این دین است ، اسلام به پیروان خود اعلام کرده است‏ که همه دستورهای او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است.

قوانینی که حق ” وتو ” دارند

۴- یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آنرا زنده و جاوید نگه میدارد اینست که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است . فقها این‏ قواعد را قواعد ” حاکمه ” مینامند . مانند قاعده ” لا حرج ” و قاعده‏ ” لا ضرر ” که بر سراسر فقه حکومت می‏کنند کار این سلسله قواعد ، کنترل‏ و تعدیل قوانین دیگر است . در حقیقت اسلام برای این قاعده‏ها نسبت به‏ سایرقوانین و مقررات حق ” وتو ” قائل شده است . اینها نیز داستان درازی‏ دارد که نمی‏توانم وارد آن بشوم .

اختیارات حاکم

علاوه بر آنچه گفته شد یک سلسله ” پیچ ولولا ” های دیگر نیز در ساختمان دین مقدس اسلام بکار رفته است که به این دین خاصیت ابدیت و خاتمیت بخشیده است . مرحوم آیه الله نائینی و حضرت علامه طباطبائی در این جهت بیشتر بر روی اختیاراتی که اسلام به حکومت صالحه اسلامی تفویض‏ کرده است تکیه کرده‏اند .

اصل اجتهاد

عمده اینست که در ساختمان این دین عجیب آسمانی چه‏ رمزهائی بکار رفته است که اینگونه به آن خاصیت هماهنگی با پیشرفت تمدن داده است .

 بخش پنجم  نظام حقوق زن در اسلام

تساوی یا تشابه ؟اسلام حقوق یک جور و یک نواختی برای زن و مرد قائل‏ نشده است . ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت بزنان‏ قائل نیست ، اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت‏ کرده است . اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست ، با تشابه حقوق‏
آنها مخالف است . آنچه مسلم است اینست که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی‏ وضع نکرده است ، همچنانکه در همه موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای‏ مشابهی نیز وضع نکرده است. برای بررسی‏

نظر اسلام

۱ – نظر اسلام درباره مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش .
۲ – تفاوتهائیکه در خلقت زن و مرد هست۳- تفاوتهائی که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست

تشابه ، نه و تساوی ، آری

آنچه از نظر اسلام مطرح است اینست که زن و مرد بدلیل اینکه یکی زن‏ است و دیگری مرد ، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند ، جهان برای آنها یکجور نیست ، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است . و همین‏ جهت ایجاب میکند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع‏ مشابهی نداشته باشند . در دنیای غرب اکنون سعی میشود میان زن و مرد از قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی بوجود آورند و تفاوت‏های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند .

شهید مطهری: همیشه در نوشته‏ها و کنفرانسها و سخنرانیهای خود از اینکه این‏تساوی حقوق مارک تقلبی را استعمال کنم و این فرضیه را که جز ادعای تشابه و تماثل‏ حقوق زن و مرد نیست بنام تساوی حقوق یاد کنم ، اجتناب داشته‏ام . من نمیگویم در هیچ جای دنیا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همه قوانین گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش‏ مساوی وضع کرده‏اند و فقط مشابهت را از میان برده‏اند

بخش ششم : / بخش هفتم / بخش هشتم / بخش نهم  نظام حقوق زن در اسلام

عرب جاهلیت از همین نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پای مردی ولو در طبقات بعدی در میان بود به زن ارث نمیداد ، لهذا وقتی که آیه ارث‏ نازل شد و تصریح کرد به اینکه : “» للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا «” باعث‏ تعجب اعراب شد.

ارث پسر خوانده

اعراب جاهلیت گاهی کسی را پسر خوانده قرار میدادند و در نتیجه ، آن‏ پسر خوانده مانند یک پسر حقیقی و ارث میت شمرده میشد . رسم پسر خواندگی در میان ملتهای دیگر و از آن جمله ایران و رم قدیم موجود بوده‏ است.

ارث هم پیمان

اعراب رسم دیگری نیز در ارث داشتند که آنرا نیز قرآن کریم منسوخ کرد و آن رسم ” هم پیمانی ” بود ، دو نفر بیگانه با یکدیگر پیمان می‏بستند که ” خون من خون تو و تعرض بمن تعرض به تو ، و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببری ” به موجب این پیمان این دو نفر بیگانه در زمان حیات از یکدیگر دفاع میکردند و هر کدام زودتر میمیرد دیگری مال او را به‏ ارث میبرد
نظام حقوق زن در اسلام

زن ، جزء سهم الارث

اعراب گاهی زن میت را جزء اموال و دارائی او بحساب می‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب می‏کردند . ‏

ارث زن در ایران ساسانی:

چون پسری بسن رشد و بلوغ میرسید پدر یکی از زنان متعدد خود را بعقد زناشوئی وی در می‏آورده است. شماره زنانی که مردی می‏توانست بگیرد نامحدود بود و گاهی در اسناد یونانی دیده شده است که مردی چند صد زن در خانه داشته است . اصول‏ زناشوئی در دوره ساسانی چنانکه در کتابهای دینیزردشتی آمده بسیار پیچیده‏ و در هم بوده و پنج قسم زناشوئی رواج داشته است .

ایراد غرب پرستان

این دایگان مهربانتر از مادر ، علت را بجای معلول ، و معلول را بجای علت گرفته‏اند . اینها خیال کرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی‏ زن است ، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است . ثانیا گمان کرده‏اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالی و اقتصادی است .

ایراد زنادقه صدر اسلام بر مسأله ارث

 یکی‏ از اعتراضات ابن ابی العوجابه اسلام همین بود . میگفت ما بال المرئه المسکینه‏ الضعیفه تأخذ سهما ویأخذ الرجل سهمین ؟ یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهمببرد ؟ این خلاف عدالت و انصاف است .

  • بخش دهم نظام حقوق زن در اسلام

” یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی ” .: اصل اسلامی آمارها نشان می‏دهد که سال بسال بر عدد طلاقها افزوده میشود و خطر از هم پاشیدن بر بسیاری از کانون‏های خانوادگی سایه افکنده است.افزایش طلاق در زندگی جدید

علت طلاق در ازدواجهای ده یا بیست ساله ناسازگاری‏

طلاق در ایران

محیط طلاقزای آمریکا

اینها از طرفی عوامل طلاق را افزایش می‏دهند و از طرف دیگر میخواهند با قید و بند قانون جلو آنرا بگیرند .

فرضیه ها نظام حقوق زن در اسلام

 حق طلاق (۲)

طلاقهای ناجوانمردانه

شایعه بی اساس

اساسا معنی این جمله : ” مبغوض‏ترین حلالها در نزد خدا طلاق است ” چیست ؟

طلاق ( ۳ )

قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

مقام طبیعی مرد ، در حیات خانوادگی

تساوی در فساد

حق طلاق (۴)

طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جدا است

اسلام ، از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می‏کند

حق طلاق (۵)

حق طلاق ، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت اوطلاق ، از آن جهت رهائی است که ماهیت طبیعی ازدواج ، تصاحب است.

طلاق قضائی

طلاق قضائی ، یعنی طلاقی که بوسیله قاضی نه بوسیله زوج صورت بگیرد . طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است که خود بخود جریان طبیعی خود را طی‏ می‏کند . اما طلاق از طرف مردی که نه بوظائف خود عمل می‏کند و نه به طلاق‏ تن می‏دهد ، نظیر زایمان غیر طبیعی است.

آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد ؟

دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهائی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می‏کنند . و از این راه به‏ نام دین و به بهانه دین ستم بزرگی مرتکب میشوند . این ستمگریها بضمیمه‏ آن طرز تفکر غلط بنام اسلام و دین که میگوید : زن باید اینگونه ستمها را بعنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند ، بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است .

شواهد و دلائل دیگر

در کافی جلد ۵ صفحه ۵۰۲ از امام صادق روایت میکند که فرمودوقتی که مردی می‏خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف میکنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.
ابن اثیر در کتاب النهایه مینویسد : ” مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود بموجب آن عصمت زنان بر مردان حلال میشود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده : « امساک بمعروف او تسریح باحسان ‏

بخش یازدهم نظام حقوق زن در اسلام

” تک همسری ” طبیعی‏ترین فرم زناشوئی است . در تک همسری روح‏ اختصاص ، یعنی مالکیت فردی و خصوصی که البته با مالکیت خصوصی ثروت‏ متفاوت است ، حکمفرما است . در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را ” از آن ” خود و مخصوص شخص‏ خود میداند .

نقطه مقابل تک همسری ، ” چند همسری ” یا زوجیت اشتراکی است . چند همسری یا زوجیت اشتراکی بچند شکل ممکن است فرض شود .

کمونیسم جنسی 

نه مرد به زن معین‏ اختصاص داشته باشد ، و نه زن مخصوص مرد معین باشد ،مونیسم جنسی مساوی است با نفی‏ زندگی خانوادگی.

چند شوهری 

شکل دیگر چند همسری چند شوهری است یعنی اینکه زن در آن واحد بیش از یک شوهر داشته باشد.

اشکال چند شوهری

اشکال عمده و اساسی که چند شوهری بوجود می‏آورد و همان بیشتر سبب شده‏ که این رسم عملا موفقیتی نداشته باشدطبیعت بشری است . این که احیانا و استثنائا در میان بعضی طوائف بشری چند شوهری وجود پیدا کرده است ، دلیل نمی‏شود که تشکیل عائله اختصاصی‏ خواسته طبیعت مرد نیست ، همانطوریکه انتخاب تجرد و پرهیز از زندگی زناشوئی از طرف عده‏ای از مردان یا زنان صرفا دلیل بر نوعی انحراف است‏ ، و دلیل نمی‏شود که بشر طبعا خواهان زندگی زناشوئی نمیباشد . چند شوهری‏ نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد ناموافق است ، با طبیعت زن نیز مخالفت دارد . تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن‏ بیش از مرد خواهان تک همسری است .

تعدد زوجات 

شکل دیگر و نوع دیگر چند همسری ، چند زنی یا تعدد زوجات است . چند زنی یا تعدد زوجات ، بر خلاف چند شوهری و کمونیسم جنسی ، رواج و موفقیت‏ بیشتری داشته است.

اسلام و تعدد زوجات

اسلام چند زنی را ، بر خلاف چند شوهری ، بکلی نسخ و لغو نکرد ، بلکه‏ آنرا تحدید و تقیید کرد ، یعنی از طرفی نا محدودی را از میان برد و برای‏ آن حداکثر قائل شد که چهارتاست ، و از طرف دیگر برای آن قیود و شرائطی ‏قرار داد و بهر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند. اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد ، بلکه آنرا از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد ، و از طرف دیگر قیود و شرائط سنگینی‏ برای آن مقرر کرد . اقوام و مللی که بدین اسلام گرویدند غالبا در میان‏ خودشان این رسم وجود داشت و بواسطه اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند .

نظام حقوق زن در اسلام

تعدد زوجات در ایران :

منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس مورخ رومی نقل میکند که : ” در زمان ژوستی نین چند نفر از فلاسفه رومی که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته و نمی‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند روم را ترک گفته و بدربار خسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزی‏ که بیشتر موجب حیرت آنها شد ، این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم‏ بود ، بلکه مردها با زنهای دیگران آمیزش میکردند ”
پس معلوم شد ، اسلام تعدد زوجات را ابتکار و اختراع نکرده ، بلکه‏ برعکس برای آن حدود و قیودی مقرر کرده است ، ولی آنرا بکلی لغو و نسخ‏ هم نکرده است . در فصلهای آینده ببینیم علت پیدایش تعدد زوجات در میان بشر چیست ؟

علل تاریخی تعدد زوجات

حقیقت اینستکه نه آنجا که چند شوهری معمول شده است بواسطه فرصت و قدرت زن بوده است ، و نه علت شکست چند شوهری ضعف و ناتوانی زن بوده‏ است و نه موجب رواج تعدد زوجات در مشرق زمین زور و تحکم مرد بوده است‏ ، و نه منشأ عدم رواج تعدد زوجات در مغرب زمین قدرت و برابری زن با مرد بوده است .

علت شکست چند همسری – کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

علت شکست چند شوهری ، اینست که نه با طبیعت مرد موافق است و نه با طبیعت زن میگویند گروهی از زنان ، در حدود چهل نفر ، گرد آمدند و بحضور علی بن‏ ابیطالب علیه‏السلام رسیدند ، گفتند چرا اسلام بمردان اجازه چند زنی داده ، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است . آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست ؟

شکست اشتراکیت جنسی

اشتراکیت جنسی و از میان رفتن اختصاص از دو طرف ، که نه زن بمرد معینی اختصاص داشته باشد و نه مرد به زن معینی . چند زنی برای یک مرد میتوانسته امتیازی شمرده شود ، اما چند شوهری‏ هیچوقت برای زن امتیازی نبوده و نخواهد بود . علت این تفاوت اینست که‏ مرد طالب شخص زن است ، و زن طالب قلب مرد و فداکاریهای او . جنبه معنوی آن‏ عواطف رقیق و صمیمانه‏ایست که میان آنها حکمفرما میشود و احیانا هر چه‏
زمان میگذرد نیرومندتر میگردد . یکی از تفاوتهای زن و مرد اینست که برای‏ زن عنصر دوم بیش از عنصر اول اهمیت دارد بر خلاف مرد ، زناشوئی برای زن‏ بیشتر جنبه معنوی دارد و برای مرد بیشتر جنبه مادی و لا اقل جنبه مادی و معنوی زناشوئی برای مرد مساوی است

علل تاریخی تعدد زوجات ( ۲ ) 

هوسرانی و تسلط بیچون و چرای مرد ، بتنهائی برای پیدایش رسم ” چند زنی ” کافی نیست عوامل جغرافیائی : در آب و هوای مشرق زمین ، زن زودتر بالغ میشود و هم زودتر پیر میشود و از این جهت ، مرد به زن دوم و سوم احتیاج پیدا میکند . بعلاوه مرد پرورده آب و هوای مشرق زمین ، از لحاظ نیروی جنسی‏ طوری است که یک زن نمی‏تواند او را اقناع کند.

‏ این بود نمونه‏ای از زندگی مردمی که همواره تعدد زوجات را بر مشرق‏ یک گناه نابخشودنی میشمارند و احیانا آب وهوای مشرق زمین را مسئول اینعمل باصطلاح غیر انسانی ! میدانند و اما آب و هوای سرزمین آنها بهیچوجه به آنها اجازه بیوفائی به زن و تخطی از تک‏ همسری نمی‏دهد.

عادت ماهانه  حقوق زن در اسلام

بعضی دیگر بیماری ماهانه زن و عدم آمادگی او را برای تمتع مرد در مدتبیماری ، همچنین خستگی زن از فرزند زائیدن و میل او بکناره‏گیری از زندگی زناشوئی و رسیدگی به غذا و پرورش فرزندان را منشاء تعدد زوجات‏ ‏ دانسته‏اند . بدون شک بیماری ماهانه زن ، و همچنین خستگی او از فرزند زادن ، زن و مرد را از لحاظ امر جنسی در وضع نامشابهی قرار میدهد و سبب میگردد که‏ ‏
مرد کم و بیش رو بسوی زن دیگر بیاورد . اما هیچیک از دو علت بالا بتنهائی موجب رسم تعدد زوجات نمیشود ، مگر آنکه یک مانع اخلاقی یا اجتماعی برای مرد وجود داشته باشد که نتواند هوس خود را با معشوقه‏گیری و زن بازی آزاد تسکین دهد . پس هر یک از دو عامل فوق هر زمان دخالت‏ ، داشته‏اند در زمینه‏ای بوده که مرد آزادی کامل در هوسبازی نداشته است  .

 محدود بودن دوره فرزند زائی زن

میل مرد بداشتن فرزند بعلاوه عدم میل او بطلاق زن اول سبب شده که مرد بدنبال زن دوم یا سوم برود ، همچنانکه نازا بودن زن اول عامل دیگری برای‏ رو آوردن مرد بازدواج ثانوی بوده است . خود را ترغیب میکرده است تا زن تازه بگیرد که کار او سبکتر شود ، و زن‏ تازه برای خانواده اطفال دیگری بیاورد و بهره‏برداری و ثروت زیادتر شود ” .

عوامل اقتصادی کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

برای تعدد زوجات ، ریشه‏های اقتصادی نیز ذکر کرده‏اند و گفته‏اند در دوران قدیم ، بر خلاف امروز ، زن و فرزند زیاد از لحاظ اقتصادی بنفع مرد بوده است . مرد از زنان و فرزندان خود مانند بردگان کار میکشیده است و احیانا فرزندان خود را میفروخته است . منشاء بردگی بسیاری از افراد ، اسارت در جنگ نبوده است ، بلکه پدران آنها ، آنها را ببازار آورده و فروخته‏اند .

بررسی علل و عوامل حقوق زن در اسلام

سه نوع علت برمیخوریم . نوع اول آن که‏ در رو آوردن مرد بتعدد زوجات تأثیر داشته ، بدون آنکه مجوزی برای مرد شمرده شود ، فقط جنبه زور و ظلم و استبداد داشته است .

نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته‏ وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد ، بیش از آن است که فقط ” مجوز ” تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد ، بلکه موجب ” حقی‏ ” است از جانب زن و موجب تکلیفی است بعهده مرد و اجتماع ، آن علت فزونی عدد زن بر مرد است . حق تأهل از طبیعی‏ترین حقوق بشری است . هیچ بشری را از این حق بهیچ ‏ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی‏توان محروم کرد . حق تأهل حقی است که هر فرد  بر اجتماع خود پیدا می‏کند .

حق زن در چند همسری

یکی اینکه ثابت شود طبق آمار قطعی و مسلم ، عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونی دارد . دیگر اینکه اگر چنین چیزی وجود پیدا کند ، از جنبه حقوق بشری و انسانی موجب حقی میشود برای زنان محروم بر عهده مردان و زنان‏ متأهل . آخرین نشریه مربوط است به سال ۱۹۶۴که در سال ۱۹۶۵ منتشر شده استآنچه مفید و لازم است اینستکه بدانیم نسبت مردان‏ و زنان آماده به ازدواج چه نسبت است ؟ غالبا نسبت مردان و زنان آماده‏ به ازدواج با نسبت  . مجموع جنس ذکور و جنس اناث متفاوت است ، و این دو علت دارد .

نظام حقوق زن در اسلام

اینکه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است . بهمین جهت معمولا در قوانین جهان سن قانونی دختران از سن قانونی پسران پائین‏تر است و عملا در همه جهان اکثریت قریب باتفاق ازدواجها میان مردان و زنانی صورت‏ میگیرد که مردان بطور متوسط پنجسال از زنان بزرگترند . علت دیگر که علت اساسی است و مهمتر است ، اینستکه با اینکه موالید دختر از موالید پسر بیشتر نیست و احیانا در بعضی کشورها موالید پسر بیشتر است ، همواره بواسطه اینکه تلفات جنس ذکور از تلفات جنس اناث‏ بیشتر است

در سنین ازدواج توازن بهم می‏خورد . گاهی بصورت فاحشی‏ تفاوت پیدا میشود و عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج‏ بمقیاس وسیعی فزونی میگیرد. “برتراندراسل ” در کتاب زناشوئی و اخلاق ، فصل مربوط به نفوس ، صفحه ۱۱۵ میگوید : ” در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد که‏ بنابر عرف باید همواره عقیم بمانند و این برای ایشان محرومیت بزرگی‏ است ” .

علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان 

علت این امر واضح است . تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر است.  ” ویل دورانت ” میگوید : ” در زوال این عادت ( تعدد زوجات عواملی چند دخالت کرده است . زندگانی کشاورزی که حالت ثباتی دارد ، ) سختی و ناراحتی زندگی مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین‏ جهت عده مرد و زن تقریبا مساوی یکدیگر شد ” .

مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها :

چیز دیگری که سبب میشود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر باشد، موضوعی است که اخیرا در پرتو پیشرفت علوم کشف شده است ، و آن اینکه‏ مقاومت مرد در برابر بیماریها از مقاومت زن کمتر است و در نتیجه تلفات مرد بواسطه بیماریها از تلفات زن بیشتر است .


حق زن در چند همسری  کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

اکنون پس از اثبات دو مقدمه بالا :
۱ – فزونی نسبی عدد زنان بر عدد مردان .
۲ –  حق تأهل یک حق طبیعی بشری است .
نتیجه اینست – اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد عملا گروه‏ زیادی از زنان از حق طبیعی انسانی خود ( حق تأهل ) محروم میمانند . تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است ( البته با شرائط خاصی که دارد ) که این‏ حق طبیعی احیاء میگردد .

نظریه راسل

” وحدت ازدواج کامل ( تک همسری ) مبتنی بر فرض تساوی تقریبی زنان و مردان است . جائیکه تساوی وجود ندارد قساوت زیادی درباره کسانی میشود که بحکم قانون ریاضی باید مجرد بمانند . حال اگر مایل به ازدیاد نفوس‏ باشیم این قساوت گذشته از نظر خصوصی از لحاظ عمومی نیز مجاز نخواهد بود “

نیرنگ مرد قرن بیستم

اولا عدالت اجتماعی و کار و درآمد کافی برای هر مرد نیازمند بازدواج تا بتواند به تشکیل کانون خانوادگی اقدام نماید دوم‏ آزادی اراده و اختیار همسر برای زن که از طرف پدر یا برادر یا شخص دیگر اجبارا بعقد یک مرد زن دار پولدار در آورده نشود . بدیهی است که اگر زن‏ آزاد و مختار باشد و امکان همسری با یک مرد مجرد برایش فراهم باشد هرگز زن مرد زن دار نخواهد شد و سر ” هوو ” نخواهد رفت . این اولیاء زن‏ هستند که بطمع پول ، دختر یا خواهر خود را بمردان زن‏دار پولدار میفروشند
سوم اینکه عوامل تحریک و تهییج و اغوا و خانه خراب کن اینقدر زیاد نباشد .

عکس العملهای مختلف در زمینه پدیده فزونی زن

نه تعدد زوجات در مشرق ناشی از دین اسلام است ، و نه ترک آن در مغرب‏ مربوط بدین مسیح است ، زیرا قبل از اسلام در مشرق زمین تعدد زوجات وجود داشته و ادیان شرقی آنرا مجاز کرده بودند ، و در اصل دین مسیح هم نصی بر منع تعدد زوجات وجود ندارد . هر چه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دین مسیح . ‏ ملتهائیکه در مسیر فحشا قرار گرفته‏اند بیش از ملتهائیکه تعدد زوجات‏ را تجویز کرده‏اند به تک همسری ضربه زده‏اند .

از نظر تربیتی

چند همسری زنان را بقیام و اقدام علیه یکدیگر و احیانا شوهر وا می‏دارد و محیط زناشوئی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد بمیدان‏ جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می‏کند . دشمنی و رقابت و عداوت میا ن مادران ، بفرزندان آنها نیز سرایت می‏کند ، دو دستگیها و چند دستگیها بوجود می‏آید ، محیط خانوادگی که اولین مدرسه و پرورشگاه روحی کودکان است‏ و باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد درس آموز نفاق و نامردی میگردد .

بزرگترین شکست‏ برای یک زن اینستکه احساس کند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهداری کند و ببیند که دیگری او را تصاحب کرده است . قانون تعدد زوجات یک راه حل مترقیانه ناشی از یک دید اجتماعی وسیعی است . حتما اجرا کنندگان آن نیز باید در سطح عالیتری فکر کنند و از یک‏ تربیت عالی اسلامی برخوردار باشند.

از نظر اخلاقی کتاب نظام حقوق زن در اسلام 

از نظر اخلاق اسلامی هر دو عقیده خطاست . طبیعت ، حقوق و حدودی دارد و آن حقوق و حدود را باید شناخت . طبیعت ، در اثر دو چیز طغیان میکند و آرامش را بهم میزند . یکی در اثر محرومیت ، و دیگر در اثر آزادی کامل دادن و برداشتن همه قیود و حدود از مقابل او . ‏

بهرحال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحی و مخالف پاکی نفوس است ، آنچنانکه امثال ” منتسکیو ” میگویند ، و نه قناعت ورزیدن‏ ‏ به زن یا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانکه فرویدیستها عملا تبلیغ‏ میکنند.

نظام حقوق زن در اسلام

نقش اسلام در چند همسری:

اسلام نه چند همسری را اختراع کرد ، زیرا قرنها پیش از اسلام در جهان‏ وجود داشت ، و نه آنرا نسخ کرد ، زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشکلاتی‏ پیش می‏آید که راه چاره آنها منحصرا بتعدد زوجات است ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد ..

محدودیت:

محدودیت اول اصلاحی که بعمل آورد این بود که آن را محدود کرد ، قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود ، یک نفر به تنهائی میتوانست صدها زن داشته باشد و از آنها حرمسرائی بوجود آورد ، ولی اسلام حداکثر برای آن معین کرد ، بیکنفر اجازه نداد بیش از چهار زن داشته باشد.

حرمسراها:

موضوع دیگری که سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عیب بگیرند ، دستگاههای حرمسراداری خلفا و سلاطین پیشین است ، برخی از نویسندگان و مبلغین مسیحی تعدد زوجات اسلامی را مساوی با حرامسراداری با همه مظاهر ننگین و مظالم بی پایان آن معرفی کرده‏اند و چنین وانمود میکنند که تعدد زوجات در اسلام یعنی همان حرمسراداریها که تاریخ در دستگاههای خلفا و سلاطین پیشین نشان میدهد .

بخش یازدهم نظام حقوق زن در اسلام: تعدد زوجات

شرایط و امکانات دیگر

زن مطلقا یک سلسله حقوق مال یو استمتاعی بعهده مرد دارد ، مردی حق دارد آهنگ چند همسری کند کهامکانات مالی او باو اجازه این کار را بدهد . شرط امکان مالی در تک‏ همسری نیز هست .
امکانات جسمی و غریزی نیز بنوبه خود شرط و واجب دیگری است .

print
۰/۵ ( ۰ نظر )
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.