×

پاورپوینت مدیر در نقش کوچ

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی 

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

ﻃﺮاحی اﻟﮕﻮی هوشمندی های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رهبری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت در سازمانهای ورزشی

۴,۰۰۰ تومان
0