×

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

ﻃﺮاحی اﻟﮕﻮی هوشمندی های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رهبری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان ورزشی

۴,۰۰۰ تومان
0