×

پاورپوینت آماده مدیریت تجهیزات ورزشی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ورزشی – منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در رویداد های ورزشی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن ورزشی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان
0