×

پاورپوینت مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی

۳,۰۰۰ تومان

شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایتمندی ورزشکاران

۳,۰۰۰ تومان

ﻃﺮاحی اﻟﮕﻮی هوشمندی های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رهبری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻮل رهبری ﮔﺮا و فرهنگ ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑﺮ اﺛﺮبخشی ﺳﺎزﻣﺎنی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن ورزشی

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت ایمنی در رویدادهای ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی اماکن ورزشی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت بازاریابی ورزشی

۷,۰۰۰ تومان
0