×

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ورزش Sport & IT

۷,۰۰۰ تومان

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رهبری سازمانها و رهبری ورزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مکان یابی اماکن ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت معیارهای مکان یابی اماکن ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

مقاله آﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

شرایط محیطی و فضاهای اماکن ورزشی

۷,۰۰۰ تومان

مدیریت سازمان های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان
0